Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Plan finansowy 2018

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a 47-220 KędzierzyniKoźle ul. Piastowska 14  Opole
Zarząd Wojewóztwa Opolskiego
Plan finansowy na rok 2018 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie Plan
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2731000,00
B Pozostałe przychody operacyjne,  w tym: 2500000,00
Dotacje 2454000,00
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego 2454000,00
2 Dotacje z budżetu państwa 0,00
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) 0,00
C Przychody finansowe 0,00
RAZEM PRZYCHODY 5231000,00
D Koszty działalności operacyjnej 5231000,00
Amortyzacja 100000,00
II Zużycie materiałów i energii 241000,00
III Usługi obce 1080000,00
IV Podatki i opłaty 90000,00
V Wynagrodzenia 3050000,00
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 620000,00
VII Pozostałe koszty rodzajowe 50000,00
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
E Pozostałe koszty opreacyjne 0,00
F Koszty finansowe 0,00
RAZEM KOSZTY 5231000,00
Wynik finansowy brutto 0,00
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego 0,00
WYNIK FINANSOWY NETTO 0,00
 
Wyszczególnienie Plan
WYDATKI INWESTYCYJNE 50000,00
Źródła finansowania inwestycji, w tym:  
I Środki własne 50000,00
II Kredyty i Pożyczki  
III Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego  
IV Środki europejskie  
V Inne źródła (wymienić jakie)  
ŚRODKI  PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM  

 

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE 01.01.2018 31.12.2018
Należności ogółem (wartość bilansowa), w tym: 250000,00 250000,00
należności wymagalne    
Zobowiązania ogółem (wartość bilansowa), w tym: 480000,00 480000,00
zobowiązania wymagalne 0,00 0,00
Środki pieniężne ogółem (wartość bilansowa) 600000,00 600000,00
STAN ZATRUDNIENIA (w etatach - do dwóch miejsc po przecinku)    
Liczba etatów 48 50
     
     
Główny Księgowy miejscowość , data Kierownik jednostki
  Kędzierzyn-Koźle 15.12.2017
Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2018
  przez: Bożena Wolińska
 • opublikowano:
  13-03-2018 12:15
  przez: Bożena Wolińska
 • zmodyfikowano:
  13-03-2018 12:24
  przez: Bożena Wolińska
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 410
Dane jednostki:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mikołaja Reja 2a
NIP: 749-15-51-479 REGON: 000637921
Numer konta: 56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 77 32
fax: 77 483 77 32
e-mail: sekretariatwomp@womp.opole.pl
strona www: wompopole.biuletyn.info.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×