Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie konkursu na porady i badania okulistyczne

DOCZałączniki do SWKO-lekarze.doc
DOCXzał nr 4-umowa konkurs lekarze.docx
DOCXSWKO.docx

Nr AE/363/1/19                                                                                     Kędzierzyn-Koźle, dnia  08.02.2019 r.

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza postępowania konkursowe na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad i badań okulistycznych

 

Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art.26, art.26a oraz art.27  Ustawy o działalności leczniczej
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r .poz. 2190)  oraz art.140, art.141, art.146 ust.1, art.147, art. 148 ust. 1,art.149, art.150, art. 151 ust.1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2  ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2018r.  poz. 1510 z późn. zm.)

            Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie udzielone zamówienie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 04.03.2019 do 31.12.2019r. w  zakresie porad i badań  okulistycznych w siedzibie Udzielającego zamówienia, przy użyciu jego infrastruktury.

Oferty mogą składać oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowymi w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone w:

 1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.),
 2. Ustawie  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r (t. j. Dz. U. z 2018 r .poz. 2190),   
 3. Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej  z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U. z 2017r. poz. 2168 z późn. zm.),
 4. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia  22 grudnia  2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.
  z 2011 r. nr 293 poz.1729).

            Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu oraz stawianych  wymogów zawarte są w dokumentacji Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, którą otrzymać można w siedzibie Udzielającego zamówienia pok. 403  (tel. 77/4837732 wewn.101).

Oferty należy składać do dnia 22.02.2019r, do godziny 10.00 w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a, pokój nr 403 – sekretariat , IV piętro, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie: „Oferta konkursowa”.

Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 22.02.2019 r. o godz.10.00.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WOMP: www.wompopole.biuletyn.info.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w ciągu 7 dni od terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania odwołań i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

 

 

                                                                                                                       Dyrektor WOMP

Metryczka
 • wytworzono:
  08-02-2019
  przez: Bożena Wolińska
 • opublikowano:
  08-02-2019 23:15
  przez: Bożena Wolińska
 • zmodyfikowano:
  15-02-2019 10:33
  przez: Bożena Wolińska
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 182
Dane jednostki:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mikołaja Reja 2a
NIP: 749-15-51-479 REGON: 000637921
Numer konta: 56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 77 32
fax: 77 483 77 32
e-mail: sekretariatwomp@womp.opole.pl
strona www: wompopole.biuletyn.info.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×