Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Plan finansowy 2019

       
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a 47-220 KędzierzyniKoźle ul. Piastowska 14  Opole  
Zarząd Województwa Opolskiego  
Plan finansowy na rok 2019 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie Plan  
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 5517000,00  
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego 2454000,00  
B Pozostałe przychody operacyjne,  w tym: 103000,00  
Dotacje 33000,00  
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego 0,00  
2 Dotacje z budżetu państwa 0,00  
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) 33000,00  
  Urząd Miasta - program profilaktyczny 33000,00  
  Urząd Pracy -dofinansowanie stanowiska pracy 0,00  
C Przychody finansowe 100,00  
RAZEM PRZYCHODY 5620100,00  
D Koszty działalności operacyjnej 5620000,00  
Amortyzacja 130000,00  
II Zużycie materiałów i energii 250000,00  
III Usługi obce 1080000,00  
IV Podatki i opłaty 100000,00  
V Wynagrodzenia 3400000,00  
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 620000,00  
VII Pozostałe koszty rodzajowe 40000,00  
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00  
E Pozostałe koszty operacyjne 0,00  
F Koszty finansowe 100,00  
RAZEM KOSZTY 5620100,00  
Wynik finansowy brutto 0,00  
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego 0,00  
WYNIK FINANSOWY NETTO 0,00  
   
Wyszczególnienie Plan  
WYDATKI INWESTYCYJNE 200000  
Źródła finansowania inwestycji, w tym:    
I Środki własne 200000  
II Kredyty i Pożyczki    
III Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego    
IV Środki europejskie    
V Inne źródła (wymienić jakie)    
ŚRODKI  PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM    

 

 

 

     
     
NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE 01.01.2019 31.12.2019
Należności ogółem (wartość bilansowa), w tym: 300000,00 300000,00
należności wymagalne 10000,00 10000,00
Zobowiązania ogółem (wartość bilansowa), w tym: 630000,00 630000,00
zobowiązania wymagalne 0,00 0,00
Środki pieniężne ogółem (wartość bilansowa) 900000,00 700000,00
STAN ZATRUDNIENIA (w etatach - do dwóch miejsc po przecinku)    
Liczba etatów 46,15 50
     
     
Główny Księgowy miejscowość , data Kierownik jednostki
  Kędzierzyn-Koźle,  07.12.2018
Bożena Wolińska    Helena Kozłowska

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2019
  przez: Bożena Wolińska
 • opublikowano:
  21-03-2019 11:23
  przez: Bożena Wolińska
 • zmodyfikowano:
  21-03-2019 11:23
  przez: Bożena Wolińska
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 163
Dane jednostki:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mikołaja Reja 2a
NIP: 749-15-51-479 REGON: 000637921
Numer konta: 56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 77 32
fax: 77 483 77 32
e-mail: sekretariatwomp@womp.opole.pl
strona www: wompopole.biuletyn.info.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×