Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie konkursu na badania uczniów 2019

DOCXszczegółowe warunki konkursu 2019 — kopia.docx
DOCumowa 2019.doc
DOCXwzor-oferty-2018.docx
 

                                                                                               Kędzierzyn-Koźle, 25.03.2019 r.

DONIS 4170/ 1/19

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mikołaja Reja 2A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle ogłasza postępowanie konkursowe na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Działając  w oparciu o przepisy:

art. 26, 26a,  27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
 ( Dz. U. z 2018 r .poz. 2190 z późn. zm.)

 

Ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących  działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej na wykonywanie w okresie od. 06.05.2019 do 10.12.2019 zadań z zakresu służby medycyny pracy polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich kandydatów  do szkół   ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, regulowanych rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 z późn. zm.) z terenu województwa opolskiego ( z wyłączeniem kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych).

 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie oferentów posiadających uprawnienia określone ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 z późn.zm.) i świadczących usługi w powyższym zakresie na terenie województwa opolskiego w następujących ilościach w powiatach:

  1. opolski   -  3100

  2. brzeski–   740

  3. głubczycki–  400

  4. kluczborski-   800

  5. krapkowicki –  400

  6. namysłowski –  600

  7. nyski –  1000

  8. oleski –  640

  9. prudnicki –  300

  10. strzelecki –  400

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest świadczenie usług na terenie wyżej wymienionych powiatów.
 3. Czas obowiązywania umowy: umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania konkursowego, z mocą obowiązującą od dnia 15.05.2019 r. do 10.12.2019 r.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu oraz stawianych wymogów zawarte są w dokumentacji  Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (wraz
  z formularzem oferty i projektem umowy), które otrzymać można w siedzibie Udzielającego zamówienia pok. 406 ( tel. 77 4835190) oraz na stronie internetowej www.wompopole.biuletyn.info.pl
   

   

  Oferty należy składać do dnia 09.04.2019 r. do godz. 10.00 w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu, ul. M. Reja 2a , pokój nr 403 – sekretariat, IV Piętro, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2019 powiat……………..”

  .

  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego  zamówienia, w dniu 10.04.2019 r.
  o godz. 12.00.

   

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WOMP: www.wompopole.biuletyn.info.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w ciągu 14 dni od terminu składania ofert.

  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  Udzielający zamówienia  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

  Oferentom przysługuje możliwość składania odwołań i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-03-2019
  przez: Bożena Wolińska
 • opublikowano:
  25-03-2019 09:53
  przez: Bożena Wolińska
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 225
Dane jednostki:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mikołaja Reja 2a
NIP: 749-15-51-479 REGON: 000637921
Numer konta: 56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 77 32
fax: 77 483 77 32
e-mail: sekretariatwomp@womp.opole.pl
strona www: wompopole.biuletyn.info.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×