Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu (WOMP)

Siedziba administratora znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu  ul. Mikołaja Reja 2 a

tel. +48 (77)  483 77 32 wew. 101,     e-mail: sekretariat@womp.opole.pl

 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych – inspektor ochrony danych. Adres e-mail: sekretariat@womp.opole.pl  pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

Realizujemy zadania publiczne o charakterze wojewódzkim, zgodnie z przepisami prawa: Ustawy o służbie medycyny pracy z 27 czerwca 1997r. z późn.zm i statutu WOMP

Dane osobowe przetwarzamy w celu:

świadczenia usług zdrowotnych na podstawie Art.9 ust.2. lit. h-  rozporządzenia 2016/679. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z Ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy władzy publicznej, Konsultanci krajowi i wojewódzcy w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru oraz osoby lub instytucje upoważnione przez pacjenta. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, wykonywanie lub dostarczanie  systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania ośrodka, obsługa archiwalna, bankowa w zakresie realizacji płatności.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć. Ośrodek ma obowiązek przechowywania akt spraw w interesie publicznym.

Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, może także wynikać ze szczególnych przepisów mających zastosowanie do załatwienia Pani/Pana sprawy.

6) W związku z przetwarzaniem przez WOMP danych osobowych, posiada Pani/Pan szereg praw:

  • dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679.

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów.

Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.

Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2026/679.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne.

Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe  będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czy zawarcia umowy.

8) Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.