Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan finansowy 2021

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

ul. M. Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle

ul. Piastowska 14  Opole
Zarząd Województwa Opolskiego
Plan finansowy na rok 2021 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
Wyszczególnienie Plan
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 5957000
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego 3000000
B Pozostałe przychody operacyjne,  w tym: 75000
Dotacje 0
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego 0
2 Dotacje z budżetu państwa 0
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) 0
  Urząd Miasta - program profilaktyczny 0
C Przychody finansowe 0
RAZEM PRZYCHODY 6032000
D Koszty działalności operacyjnej 6032000
Amortyzacja 200000
II Zużycie materiałów i energii 300000
III Usługi obce 1200000
IV Podatki i opłaty 100000
V Wynagrodzenia 3457000
VI Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia prac.  740000
VII Pozostałe koszty rodzajowe 35000
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
E Pozostałe koszty opreacyjne 0
F Koszty finansowe 0
RAZEM KOSZTY 6032000
Wynik finansowy brutto 0
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego 0
WYNIK FINANSOWY NETTO 0
   
Wyszczególnienie Plan
WYDATKI INWESTYCYJNE 50000
Źródła finansowania inwestycji, w tym: 50000
I Środki własne 50000
II Kredyty i Pożyczki  
III Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego  
IV Środki europejskie  
V Inne źródła (wymienić jakie)  
ŚRODKI  PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM  

 

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE 01.01.2021 31.12.2021
Należności ogółem (wartość bilansowa), w tym: 280000,00 280000,00
należności wymagalne 10000,00 10000,00
Zobowiązania ogółem (wartość bilansowa), w tym: 630000,00 630000,00
zobowiązania wymagalne 0,00 0,00
Środki pieniężne ogółem (wartość bilansowa) 900000,00 600000,00
STAN ZATRUDNIENIA (w etatach - do dwóch miejsc po przecinku)    
Liczba etatów 50 50
     
     
Główny Księgowy miejscowość , data Kierownik jednostki
  Kędzierzyn-Koźle,   
Bożena Wolińska  12.01.2021 Helena Kozłowska