Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursu na badania uczniów 2021

DOCWzór umowy na badania uczniów na rok 2021.doc
DOCXSzczegółowe warunki konkursu ofert 2021.docx
DOCXwzór oferty 2021.docx
                                                                                               Kędzierzyn-Koźle, 21.04.2021 r.

DONIS 4170/ 1/21

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mikołaja Reja 2A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle ogłasza postępowanie konkursowe na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Działając  w oparciu o przepisy:

art. 26, 26a,  27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
 ( Dz. U. z 2020 r .poz. 295 z późn. zm.)

 

Ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących  działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej na wykonywanie w okresie od 01.06.2021 do 10.12.2021 zadań z zakresu służby medycyny pracy polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich kandydatów  do szkół   ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, regulowanych rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651) z terenu województwa opolskiego (z wyłączeniem kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych).

  1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie oferentów posiadających uprawnienia określone ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) i świadczących usługi w powyższym zakresie na terenie województwa opolskiego w następujących ilościach w powiatach:

1. opolski- 2043

2. brzeski–200

3. głubczycki–200

4. kluczborski-400

5. krapkowicki –100

6. namysłowski - 300

7. nyski - 1000

8. oleski – 600

9.prudnicki - 200

10. strzelecki –200

RAZEM  5243

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest świadczenie usług na terenie wyżej wymienionych powiatów.
  2. Czas obowiązywania umowy: umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania konkursowego, z mocą obowiązującą od dnia  01 .06 .2021 r. do 10.12. 2021 r.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu oraz stawianych wymogów zawarte są w dokumentacji  Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (wraz z formularzem oferty i projektem umowy), na stronie internetowej www.wompopole.biuletyn.info.pl
     

 

Oferty należy składać do dnia07.05.2021 r. do godz. 10.00 w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu, ul. M. Reja 2a , pokój nr 403 – sekretariat, IV Piętro, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2021 powiat……………..”

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia, w dniu  07.05.2021 r.
o godz. 12.00.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WOMP: www.wompopole.biuletyn.info.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w ciągu 14 dni od terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania odwołań i protestów dotyczących konkursu ofert.

PDFOgłoszenie konkursu na badania uczniów na rok 2021