Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za 2020r.

PDFRaport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za 2020r..pdf (5,36MB)
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej                         (Dz.U.2021 poz.711)

 

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

 

 

 1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

2. Adres:    ul.  Mikołaja Reja 2a,  47-220 Kędzierzyn-Koźle

3. Numer  telefonu, faksu  oraz adres poczty elektronicznej:

    Tel. 77 4837732,  Fax 77 4837732 w 102,  sekretariat@womp.opole.pl

4. Numer identyfikacyjny: REGON 000637921

5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000001890

6. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 01.11.1996r. nr 000000009478

 

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

 

            Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu
o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok przeprowadzono w oparciu
o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

Z uwagi na niewysoki ale dodatni wynik finansowy w roku 2020 wskaźniki zyskowności uzyskały wartości od 0,09% zyskowność działalności operacyjnej, do 0,27% zyskowności aktywów. Wskaźnik zyskowności netto wyniósł 0,10%.

 

 

Jednostka uzyskała również korzystne wartości wskaźników płynności, zarówno bieżącej (1,45), jak i szybkiej (1,43). Za wskaźnik płynności szybkiej uzyskano maksymalną liczbę pkt 13.

Wysoką wartość uzyskały wskaźniki rotacji należności i zobowiązań. Jednostka nie ma problemów z regulowaniem należności. Średni czas uzyskania należności wyniósł 32 dni.

Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo, a średni czas wyniósł 17 dni.

Niskie wartości uzyskały wskaźniki zadłużenia ponieważ:

-           jednostka posiada wysokie rezerwy na świadczenia pracownicze, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,

-           jednostka posiada niski kapitał założycielski z uwagi na brak własnych nieruchomości,

-           jednostka posiada nie rozliczony ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych oraz zerowy fundusz zakładu.

W efekcie uzyskano wskaźnik zadłużenia aktywów w wysokości 68% oraz wskaźnik wypłacalności  w wysokości 5,54.

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok, przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 43 punkty, co stanowi 61% (w roku ubiegłym 57%) maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania
i świadczy o stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie są nastawione na uzyskanie zysku, a ich celem jest zabezpieczanie potrzeb zdrowotnych na danym terenie.

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

            Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2021-2023 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej.

SPZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na rok 2021 zaplanowano zerowy wynik finansowy, a na kolejne 2 lata obrotowe założono niewielkie zyski.

            Podstawą określenia prognozowanych przychodów i kosztów w roku 2021 jest Plan Finansowy. Z uwagi na planowaną normalizację sytuacji epidemicznej w II półroczu 2021 założono wzrost przychodów od pracodawców o 5% w skali roku oraz 12% przychodów pozostałych. Przychody z NFZ wzrosną o 5,77% a dotacja Samorządu Województwa Opolskiego o 7%.

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia raportu:

 1. Województwo Opolskie- zadania medycyny pracy 3.000.000 zł - na rok 2021,
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia – AOS – 1.033.280 zł -  na rok 2021,
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia – POZ- 855.217 zł - na rok 2021,
 4. Narodowy Fundusz Zdrowia – Rehabilitacja lecznicza – 315.913 zł - na rok 2021.

Do prognozy przychodów i kosztów na lata 2022-2023 przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

-     tempo wzrostu cen towarów i usług komercyjnych wyniesie 2,8% i 2,6%

-     wzrost PKB     4,3% i 3,7%

-     wzrost wynagrodzeń 4,4% i 3,8%

Ponadto założono wzrost przychodów od pracodawców o 5 % i 10 %.

Do prognozy przychodów na lata 2022-2023 przyjęto założenie, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie dotychczasowe rodzaje świadczeń.

Prognozę przychodów w zakresie realizacji zadań medycyny pracy, finansowanych przez Samorząd Województwa zwiększono o planowany wskaźnik inflacji 2,8% i 2,6% w latach 2022 i 2023.

Prognozę przychodów ze świadczeń finansowanych przez NFZ zwiększono na rok 2022 i 2023 o planowane w tych latach wskaźniki wzrostu PKB tj. 4,3% i 3,7%.

Zakładany wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach (rok do roku) wyniesie ok.:

 • 2021 rok      500.187 zł
 • 2022 rok      211.400 zł
 • 2023 rok      239.528 zł

            Kwoty kosztów ujęte w prognozie stanowią koszty związane z realizacją umów
z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. Poziom kosztów wg. rodzaju założono zgodnie z Planem finansowym na rok 2021. W latach 2022 i 2023 zaplanowano wzrost kosztów na poziomie prognozowanych wskaźników inflacji. W zakresie wynagrodzeń
i ubezpieczeń społecznych  prognoza w latach 2022 i 2023 zakłada wzrost o 4,4% i 3,8%

Planowany wzrost kosztów rodzajowych w kolejnych latach (rok do roku) wyniesie ok.:

 • 2021 rok     448.500 zł
 • 2022 rok     231.978 zł
 • 2023 rok     224.727 zł

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ -  PROGNOZA NA LATA 2021-202

Grupa

Wskaźniki

2021

2022

2023

Wskaźnik

Ilość punktów

Wskaźnik

Ilość punktów

Wskaźnik

Ilość punktów

I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Wskaźnik zyskowności  netto  (%)                                                          

0,00%

3

0,03%

3

0,25%

3

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)           

0,00%

3

0,04%

3

0,26%

3

Wskaźnik zyskowność aktywów (%)

0,00%

3

0,08%

3

0,75%

3

 

Razem

9

 

9

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik bieżącej płynności                                          

1,42

8

1,41

8

1,42

8

Wskaźnik szybkiej płynności

1,41

13

1,40

13

1,41

13

 

Razem

21

 

21

 

21

   

 

 

 

 

 

 

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Wskaźnik rotacji należności                                     (w dniach)                          

30

3

32

3

32

3

Wskaźnik rotacji zobowiązań                                          (w dniach)

15

7

15

7

15

7

 

Razem

10

 

10

 

10

               

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)                         

73%

3

72%

3

72%

3

Wskaźnik wypłacalności

6,46

0

6,28

0

6,26

0

 

Razem

3

 

3

 

3

               

Łączna wartość punktów

43

43

43

 

 

TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA 2020-2023

 

 

Wskaźniki

2020

2021

2022

2023

 

 
   

Wskaźnik zyskowności  netto  (%)                                                          

3

3

3

3

   

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)           

3

3

3

3

   

Wskaźnik zyskowność aktywów (%)

3

3

3

3

   

Wskaźnik bieżącej płynności                                          

8

8

8

8

   

Wskaźnik szybkiej płynności

13

13

13

13

   

Wskaźnik rotacji należności  (w dniach)                          

3

3

3

3

   

Wskaźnik rotacji zobowiązań  (w dniach)

7

7

7

7

   

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)                         

3

3

3

3

   

Wskaźnik wypłacalności

0

0

0

0

   

RAZEM

43

43

43

43

   

 

 

IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową

 

 1. W obecnych warunkach prognozowanie sytuacji jednostki w okresie 3 lat obarczone jest dużym ryzykiem błędu, podobnie jak sytuacji makroekonomicznej. Ograniczenia związane ze społeczną kwarantanną i spadek aktywności gospodarczej może mieć większy niż założono wpływ na sytuację finansową jednostki w najbliższych latach.

 

 1. Zakładamy dalszą realizację usług na rzecz pacjentów podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym nie nastąpi istotna zmiana struktury organizacyjnej jednostki. Przychody z NFZ stanowią ok. 32% przychodów ze sprzedaży i skutki finansowe ich braku (lub zmniejszenia) byłyby dla jednostki bardzo niekorzystne.

 

 1. Zakładamy dalsze finansowanie przez płatnika publicznego podwyżek dla pielęgniarek. Brak finansowania spowodowałby stratę jednostki w wysokości 300 tys. zł rocznie.

 

 1. Wzrost minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych oraz obowiązek przystąpienia do PPK powoduje dalszy wzrost kosztów wynagrodzeń w kolejnych latach.

Braki kadry medycznej mogą spowodować brak możliwości wypracowania kontraktu NFZ mimo przywrócenia planowanych przyjęć p