Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie wyników przetargu nr AE/3621/1/2013

 

 

                                                                                                                                               Kędzierzyn-Koźle, 20.06.2013r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz 759, z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:
ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE ZADANIA:
1.       PRZYŁĄCZENIE I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PRZYCHODNI REJONOWO-PROFILAKTYCZNEJ „PIASTOWSKA”-   Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 51
2.       REMONT I MALOWANIE POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI REJONOWO-PROFILAKTYCZNEJ „PIASTOWSKA”
      Kędzierzyn-Koźle ul. Piastowska 51
3.       REMONT I MALOWANIE POMIESZCZEŃ DZIAŁU ORZECZNICZO-KONSULTACYJNEGO WOMP
      Kędzierzyn-Koźle ul. M. Reja 2A
 
informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
Firma Wielobranżowa
Budownictwo -  Produkcja – Handel
RAJBUD
Ul. Krasowska 4
47-150 Leśnica
Oferując cenę brutto za wykonania zamówienia na kwotę 221.880,07
Uzasadnienie wyboru: na podstawie art.7 ust.3 i art.91 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych jako najkorzystniejsza, spełniająca wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Streszczenie i ocena porównania złożonych ofert
 

LP
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Punkty za kryterium cena
Razem
1.
2
Usługi Inżyniersko-Budowlane
BUDMISTRZ
 Piotr Górski
Ul. Piastowska 41A/8
47-200 Kędzierzyn-Koźle
 
94,32
94,32
2.
4
Firma Wielobranżowa
Budownictwo- Produkcja – Handel
RAJBUD
Ul. Krasowska 4
47-150 Leśnica
 
100
100
3.
5
Zakład Wielobranżowy
GOLBUD
       Maria Goldman
       Ul. Piastowska 40
       47-200 Kędzierzyn-Koźle
 
97,77
97,77
4.
6
       K+D BUDOWNICTWO Sp.z o.o.
ul. Głubczycka 21
47-200 Kędzierzyn-Koźle
 
76,96
76,96

 
 
 
 
 
W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
 
 

Lp.
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
1.
1
BUD-KOR Sp. z o.o.
ul. Przyjaźni 45a
47-225 Kędzierzyn-Koźle
Art.89 ust.1 pkt 2 i pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca został wykluczony z postępowania.
Nie złożono dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
 - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
   w zakresie art. 22 ustawy Pzp,
   Złożone po wezwaniu do uzupełnienia  
   brakujących w    ofercie dokumentów
   oświadczenie posiada  datę 19.06.2013r. 
   Ostateczny termin składania ofert upłynął dnia
   17.06.2013r. o godz.10:00.
- brak dokumentu potwierdzającego spełnienie
   warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
   i finansowej,
- brak oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
 Złożone po wezwaniu do uzupełnienia 
 brakujących w   ofercie dokumentów
 oświadczenie posiada datę 19.06.2013r.
 Ostateczny termin składania ofert upłynął dnia
   17.06.2013r. o godz.10:00
 
2.
3
MAKAT
Tomasz Makuch
ul. Makuszyńskiego 19
47-225 Kędzierzyn-Koźle
 
Art.89 ust.1 pkt 2 i pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca został wykluczony z postępowania.
Nie złożono dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- brak dokumentu potwierdzającego spełnienie
 warunku dotyczącego dysponowania
 odpowiednim potencjałem technicznym oraz
 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 złożony w ofercie dokument nie został podpisany
 przez Wykonawcę.
- brak dokumentu potwierdzającego spełnienie
   warunku dotyczącego posiadania wiedzy i
 doświadczenia,
 złożony w ofercie dokument ( list referencyjny)nie
 potwierdza jednoznacznie spełnienie warunku
 określonego w SIWZ.
 Wykonawca wezwany do uzupełniania braku-
 jących w ofercie dokumentów nie uzupełnił ich w
 wyznaczonym terminie.
 
 

 
 
 
 
 
Zamawiający wykluczył z postępowania:
 

Lp.
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Uzasadnienie wykluczenia Wykonawcy:
1.
1
BUD-KOR Sp. z o.o.
ul. Przyjaźni 45a
47-225 Kędzierzyn-Koźle
Art. 24.ust.2 pkt4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawca nie wykazał w złożonej ofercie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Nie złożono dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
   w zakresie art. 22 ustawy Pzp,
   Złożone po wezwaniu do uzupełnienia  
   brakujących w     ofercie dokumentów
   oświadczenie posiada datę 19.06.2013r.    
   Ostateczny termin składania ofert upłynął dnia
   17.06.2013r. o godz.10:00.
- brak dokumentu potwierdzającego spełnienie
   warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
   i finansowej,
  Wykonawca wezwany do uzupełniania braku-
 jącego w ofercie dokumentu nie złożył go w
 wyznaczonym terminie.
 
2.
3
MAKAT
ul. Makuszyńskiego 19
47-225 Kędzierzyn-Koźle
 
Art. 24.ust.2 pkt4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wykonawca nie wykazał w złożonej ofercie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Nie złożono dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- brak dokumentu potwierdzającego spełnienie
 warunku dotyczącego dysponowania
 odpowiednim potencjałem technicznym oraz
 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
 złożony w ofercie dokument nie został podpisany
 przez Wykonawcę.
- brak dokumentu potwierdzającego spełnienie
   warunku dotyczącego posiadania wiedzy i
 doświadczenia,
 złożony w ofercie dokument ( list referencyjny)nie
 potwierdza jednoznacznie spełnienie warunku
 określonego w SIWZ.
 Wykonawca wezwany do uzupełniania braku-
 jących w ofercie dokumentów nie złożył ich w
 wyznaczonym terminie.
 

 
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art.183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

Podmiot udostępniający: WOMP
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Żabska
Data wytworzenia: 2013-06-20
Metryczka
  • opublikowano:
    20-06-2013 12:47
    przez: Bożena Wolińska
Dane jednostki:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mikołaja Reja 2a
NIP: 749-15-51-479 REGON: 000637921
Numer konta: 56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 77 32
fax: 77 483 77 32
e-mail: sekretariatwomp@womp.opole.pl
strona www: wompopole.biuletyn.info.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×