Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za 2021r.

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej                         (Dz.U.2022 poz. 633 z póżn. zm.)

 

I. Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

 

 

 1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

2. Adres:    ul.  Mikołaja Reja 2a,  47-220 Kędzierzyn-Koźle

3. Numer  telefonu, faksu  oraz adres poczty elektronicznej:

    Tel. 77 4837732,  Fax 77 4837732 w 102,  sekretariat@womp.opole.pl

4. Numer identyfikacyjny: REGON 000637921

5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000001890

6. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 01.11.1996r. nr 000000009478

 

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

 

            Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu
o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2021 rok przeprowadzono w oparciu
o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

Z uwagi na  dodatni wynik finansowy w roku 2021 wskaźniki zyskowności uzyskały wartości od 1,78% zyskowność aktywów do 0,54% zyskowność netto i zyskowność działalności operacyjnej.

 

 

 

 

 

 

Jednostka uzyskała również korzystne wartości wskaźników płynności, zarówno bieżącej (1,52), jak i szybkiej (1,50). Za wskaźniki płynności  uzyskano maksymalną liczbę pkt.

Wysoką wartość uzyskały wskaźniki rotacji należności i zobowiązań. Jednostka nie ma problemów z regulowaniem należności. Średni czas uzyskania należności wyniósł 27 dni.

Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo, a średni czas wyniósł 14 dni.

Niskie wartości uzyskały wskaźniki zadłużenia ponieważ:

-           jednostka posiada wysokie rezerwy na świadczenia pracownicze, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,

-           jednostka posiada niski kapitał założycielski z uwagi na brak własnych nieruchomości,

-           jednostka posiada nie rozliczony ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych oraz zerowy fundusz zakładu.

W efekcie uzyskano wskaźnik zadłużenia aktywów w wysokości 69% oraz wskaźnik wypłacalności  w wysokości 4,80.

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie Sprawozdania Finansowego za rok 2021, przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 47 punktów, co stanowi 67% (w roku ubiegłym 61%) maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania
i świadczy o stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie są nastawione na uzyskanie zysku, a ich celem jest zabezpieczanie potrzeb zdrowotnych na danym terenie.

III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

            Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2022-2024 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej.

SPZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na rok 2022 zaplanowano niewysoki, dodatni wynik finansowy, podobnie na kolejne 2 lata.

            Podstawą określenia prognozowanych przychodów i kosztów w roku 2022 jest Plan Finansowy oraz zawarte umowy. Z uwagi na normalizację sytuacji epidemicznej w roku 2022 założono wzrost przychodów od pracodawców o 6,9% w skali roku oraz 5,7% przychodów pozostałych. Przychody z NFZ wzrosną o 5,2% a dotacja Samorządu Województwa Opolskiego o 3,1%.

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia raportu:

 1. Województwo Opolskie- zadania medycyny pracy 3.300.000 zł - na rok 2022,
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia – AOS – 1.168.247 zł -  na rok 2022,
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia – POZ- 805.795 zł - na rok 2022,
 4. Narodowy Fundusz Zdrowia – Rehabilitacja lecznicza – 424.958 zł - na rok 2022.

Do prognozy przychodów i kosztów na lata 2023-2024 przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

-     tempo wzrostu cen towarów i usług komercyjnych wyniesie 7,8% i 4,8%

-     wzrost PKB     3,2% i 3%

-     wzrost kosztów pracy 10,1%  i 3,5%

Do prognozy przychodów na lata 2023-2024 przyjęto założenie, że zakres realizowanych usług finansowanych ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie dotychczasowe rodzaje świadczeń.

Prognozę przychodów w zakresie realizacji zadań medycyny pracy, finansowanych przez Samorząd Województwa zwiększono o planowany wskaźnik wzrostu PKB 3,2% i 3% w latach 2023 i 2024 oraz planowany wzrost kosztów zatrudnienia osób realizujących zadania finansowanie przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Prognozę przychodów ze świadczeń finansowanych przez NFZ zwiększono na lata 2023 i 2024 również o planowane wskaźniki wzrostu PKB tj. 3,2% i 3% oraz planowany wzrost kosztów zatrudnienia osób realizujących świadczenia zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zakładany wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach (rok do roku) wyniesie ok.:

            Kwoty kosztów ujęte w prognozie stanowią koszty związane z realizacją umów
z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. Poziom kosztów wg. rodzaju założono zgodnie z Planem finansowym na rok 2022. W latach 2023 i 2024 zaplanowano wzrost kosztów na poziomie prognozowanych wskaźników inflacji. W zakresie wynagrodzeń
i ubezpieczeń społecznych prognoza w latach 2023 i 2024 zakłada wzrost o 10,16% i 3,5% (planowany wzrost kosztów pracy).

Planowany wzrost kosztów rodzajowych w kolejnych latach (rok do roku) wyniesie ok.:

 • 2022 rok     374.829 zł
 • 2023 rok     673.376 zł
 • 2024 rok     255.308 zł

TABELA PODSUMOWUJĄCA WYNIKI OCENY SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ -  PROGNOZA NA LATA 2022-2024

Grupa

Wskaźniki

2022

2023

2024

Wskaźnik

Ilość punktów

Wskaźnik

Ilość punktów

Wskaźnik

Ilość punktów

I. WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI

Wskaźnik zyskowności  netto  (%)                                                          

0,15%

3

0,26%

3

0,18%

3

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)           

0,15%

3

0,26%

3

0,18%

3

Wskaźnik zyskowność aktywów (%)

0,51%

3

0,95%

3

0,67%

3

 

Razem

9

 

9

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

II. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Wskaźnik bieżącej płynności                                          

1,44

8

1,59

12

1,56

12

Wskaźnik szybkiej płynności

1,42

13

1,58

13

1,55

13

 

Razem

21

 

25

 

25

   

 

 

 

 

 

 

III. WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Wskaźnik rotacji należności                                     (w dniach)                          

29

3

28

3

29

3

Wskaźnik rotacji zobowiązań                                          (w dniach)

14

7

14

7

14

7

 

Razem

10

 

10

 

10

               

IV. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)                         

70%

3

72%

3

73%

3

Wskaźnik wypłacalności

4,75

0

4,88

0

4,84

0

 

Razem

3

 

3

 

3

               

Łączna wartość punktów

43

47

47

 

 

 

 

TABELA PUNTÓW OGÓŁEM ZA LATA  2021-2024

 

 

Wskaźniki

2021

2022

2023

2024

 

 
   

Wskaźnik zyskowności  netto  (%)                                                          

3

3

3

3

   

Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%)           

3

3

3

3

   

Wskaźnik zyskowność aktywów (%)

3

3

3

3

   

Wskaźnik bieżącej płynności                                          

12

8

12

12

   

Wskaźnik szybkiej płynności

13

13

13

13

   

Wskaźnik rotacji należności  (w dniach)                          

3

3

3

3

   

Wskaźnik rotacji zobowiązań  (w dniach)

7

7

7

7

   

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%)                         

3

3

3

3

   

Wskaźnik wypłacalności

0

0

0

0

   

RAZEM

47

43

47

47

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową

 

 1. W obecnych warunkach prognozowanie sytuacji jednostki w okresie 3 lat obarczone jest dużym ryzykiem błędu, podobnie jak sytuacji makroekonomicznej. Znaczny poziom inflacji, ograniczenia związane z sytuacją gospodarczą może mieć większy niż założono wpływ na wyniki finansowe jednostki w najbliższych latach.

 

 1. Zakładamy dalszą realizację usług na rzecz pacjentów podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym nie nastąpi istotna zmiana struktury organizacyjnej jednostki. Przychody z NFZ stanowią ok. 35% przychodów ze sprzedaży i skutki finansowe ich braku (lub zmniejszenia) byłyby dla jednostki bardzo niekorzystne.

 

 1. Zakładamy dalsze finansowanie przez płatnika publicznego podwyżek dla pracowników podmiotów leczniczych. Brak finansowania spowodowałby znaczną stratę jednostki.

 

 1. Wzrost minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych oraz znaczny wzrost cen energii, materiałów i usług powoduje dalszy wzrost kosztów rodzajowych.
 2. Braki kadry medycznej mogą spowodować trudności w realizacji kontraktu NFZ mimo przywrócenia planowanych przyjęć pacjentów.