Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statut WOMP

STATUT

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

 

(tekst jednolity opracowany na podstawie:

Uchwały nr XLIII/415/2022 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 maja 2022r.)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, zwany

dalej „Ośrodkiem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

 

§ 2

1.Ośrodek wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009478

2.Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem 0000001890

§ 3

Ośrodek działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022r. poz. 437),

2. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.),

3. niniejszego statutu.

§ 4

Podmiotem tworzącym i nadzorującym Ośrodek jest Województwo Opolskie.

 

§ 5

Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Kędzierzyn-Koźle ul. Reja 2.

 

§ 6

1. Obszarem działania Ośrodka jest teren województwa opolskiego.

2. Zasięg działalności Ośrodka może zostać zwiększony o zakres wynikający z zawartych

porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

ROZDZIAŁ II

CELE, ZADANIA, ZAKRES I RODZAJE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

ZDROWOTNYCH

 

§ 7

1. Ośrodek jest utworzony i utrzymywany przez samorząd województwa w celu:

1) realizacji zadań z zakresu:

    a) ustawy o służbie medycyny pracy,

2) udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych

 

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności udzielanie świadczeń

w zakresie:

1) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,

2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób

realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w

sposób określony w ustawie,

3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem

tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych

jednostek,

4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób

zawodowych,

5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów

przewidzianych w Kodeksie pracy,

6) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji

zdrowia,

7) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania

opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia

pracujących,

8) prowadzenie rejestrów zgłoszeń o których mowa w art. 10 ustawy o medycynie

pracy,

9) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia

specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program

obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy, na zasadach

określonych w art. 12 ustawy o medycynie pracy,

10) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby

medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o

medycynie pracy,

11) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby

medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej

służby,

12) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o

których mowa w art. 10 ustawy o medycynie pracy, oraz dokumentacji z kontroli

jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie

województwa,

13) przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5

Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot który zatrudniał pracownika uległ

likwidacji,

14) przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych

przepisach.

 

3. Do zadań Ośrodka należą również w szczególności:

1) współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prowadzenia szkoleń i

dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie

uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach lub

umowach,

2) profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych,

3) realizacja zadań związanych z obronnością kraju.

 

§ 8

 1. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w obowiązujących

przepisach prawnych oraz umowach z dysponentami środków finansowych.

 1. Ośrodek może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, działalność gospodarczą w zakresie: wynajmu wolnych powierzchni lokalowych.

 

Rozdział III

Organy Ośrodka

§ 9

1. Organami Ośrodka są: Dyrektor i Rada Społeczna.

2. Dyrektor kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za to odpowiedzialność w granicach

określonych przepisami prawa.

4. Dyrektor Ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników.

 

§ 10

1. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Ośrodka korzysta z opinii właściwych organów

i organizacji w trybie i na zasadach określonych przepisami.

2. Dyrektor działa w Ośrodku przy pomocy:

1) zastępcy dyrektora - głównego księgowego,

2) kierowników działów, sekcji i innych komórek organizacyjnych.

3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora lub ustanowiony

pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

 

4. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób wymienionych w ust. 2 ustala

dyrektor w zakresach czynności.

§ 11

1. Rada Społeczna zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym Sejmiku

i Zarządu Województwa Opolskiego oraz doradczym dyrektora Ośrodka.

2. Radę powołuje i odwołuje Sejmik Województwa Opolskiego.

3. W skład Rady wchodzi 6 osób, w tym:

1) przewodniczący – Marszałek Województwa Opolskiego lub osoba przez niego

wyznaczona,

2) członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Opolskiego,

b) 4 przedstawicieli wyłonionych przez Sejmik Województwa Opolskiego,

4. Kadencja Rady trwa 4 lata.

5. Członek Rady może zostać odwołany przed upływem kadencji w następujących

okolicznościach:

1) złożenia rezygnacji,

2) cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata,

6. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie lub ustania członkostwa

z innych przyczyn, Sejmik Województwa Opolskiego może uzupełnić skład Rady.

Członkostwo w Radzie członka dokooptowanego upływa z końcem kadencji Rady.

7. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada działa do czasu wyboru nowej Rady.

Dokumentacja z prac ustępującej Rady przekazana zostaje przewodniczącemu powołanej

Rady na jej pierwszym posiedzeniu.

8. Zadania i zakres działania Rady reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności

leczniczej.

Rozdziała IV

Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 12

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzy zakład leczniczy: Opolskie Centrum Medycyny Pracy – lecznictwo ambulatoryjne, w którym wykonywana jest działalność lecznicza.
 2. W ramach zakładu leczniczego: Opolskie Centrum Medycyny Pracy – lecznictwo ambulatoryjne działają następujące jednostki organizacyjne:

            1) Przychodnia Orzeczniczo-Konsultacyjna z następującymi komórkami organizacyjnymi:

 1. poradnia chorób zawodowych,
 2. poradnia konsultacyjna medycyny pracy,
 3. poradnia dla uczniów i pracowników młodocianych,
 4. poradnia badań kierowców,
 5. poradnia ochrony radiologicznej,
 6. poradnia psychologii pracy,
 7. poradnia chorób zakaźnych,
 8. gabinet zabiegowy,
 9. poradnia pulmonologiczna,
 10. poradnia neurologiczna,
 11. poradnia dermatologiczna,
 12. gabinet zabiegowy w poradni dermatologicznej,
 13. poradnia laryngologiczna,
 14. gabinet zabiegowy w poradni laryngologicznej,
 15. poradnia okulistyczna,
 16. gabinet zabiegowy w poradni okulistycznej,
 17. poradnia logopedyczna,
 18. poradnia foniatryczna,
 19. poradnia alergologiczna,
 20. poradnia kardiologiczna,
 21. poradnia medycyny pracy.

 

2)        Przychodna Rejonowo – Profilaktyczna PIASTOWSKA  z następującymi komórkami organizacyjnymi:

 1. poradnia rejonowa,
 2. poradnia medycyny pracy,
 3. gabinet zabiegowy,
 4. gabinet pielęgniarki środowiskowej.

 

3)        Ośrodek Rehabilitacji z następującymi komórkami organizacyjnymi:

a. Ośrodek Rehabilitacji.

 

 1. Wymieniony w ust. 1-2 zakład leczniczy nie prowadzi odrębnej księgowości
  i rachunkowości ani nie sporządza odrębnych sprawozdań finansowych. Roczne sprawozdanie finansowe sporządza podmiot leczniczy Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
 2. Ponadto w skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne niemedyczne i samodzielne stanowiska pracy, które realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora.
 3. Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Ośrodku, a także szczegółową organizację i zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 13

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 15

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

3. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności

i reguluje zobowiązania.

4. Ośrodek sporządza bilans i ustala wynik finansowy z działalności, prowadzi rachunek

kosztów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział VI

Mienie

§ 14

1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie majątkiem Województwa Opolskiego oraz majątkiem

własnym.

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie aktywów trwałych może być dokonane przez

Ośrodek na zasadach określonych przez Sejmik Województwa Opolskiego.

3. Sejmik Województwa Opolskiego może wyrazić zgodę na wniesienie majątku do spółki,

fundacji lub stowarzyszenia nie wykonujących działalności leczniczej.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy

o działalności leczniczej, akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustawy oraz inne

przepisy prawa.

2. Zmiany w statucie przyjmowane są w drodze stosownej uchwały Sejmiku Województwa

Opolskiego.

3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Sejmik Województwa Opolskiego.

4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu .