Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny

DOCSTRUKTURA ORGANIZACYJNA-SCHEMAT załącznik 2022.doc (672,50KB)
                                                                                                              Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  8 /2022

                                                                                                              Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka

                                                                                                              Medycyny Pracy w Opolu

                                                                                                              z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

                                                                                                              z dnia 14.06.2022r.

 

 

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

z dnia 30.11.2011

(tekst jednolity z dnia 14.06.2022r.)

 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

                Zmiany:

-              zmiana z dnia  15.02.2012r.( zmiana § 33 dot. udostępniania dokumentacji medycznej)

-              zmiana z dnia  25.05.2012r. (zmiana cennika na badania profilaktyczne osób wyk. pracę na statkach)

-              zmiana z dnia  31.07.2012r. (zmiana cennika na badania profilaktyczne z Kodeksu Pracy)

-              zmiana z dnia  26.06.2013r. (zmiana cennika za udostępnianie dokumentacji medycznej)

-              zmiana z dnia  31.07.2013r. (zmiana cennika na badania  pracownika ochrony fizycznej)

-              zmiana z dnia  30.09.2013r. (dodanie cennika certyfikowanego ośrodka medycyny podróży)

-              zmiana z dnia  20.11.2013r. (zmiana cennika za udostępnianie dokumentacji medycznej)

-              zmiana z dnia  08.06.2015r. (zmiana struktury organizacyjnej Rozdział VII  i cennika)

-              zmiana z dnia  28.07.2016r. (zmiana cennika)

-              zmiana z dnia  25.08.2016r. ( zmiana lokalizacji Ośrodka rehabilitacji

-              zmiana z dnia 20.04.2017r. (zmiana zakresów czynności i cennika)

-              zmiana z dnia 08.03.2018r. ( zmiana : Cele i zadania, aktualizacja podstaw prawnych, zmiana ABI  na Inspektora Ochrony Danych)

-              zmiana z dnia 06.05.2019r. (zmiana maksymalnej opłaty za dokumentację medyczną , zmiana cennika usług )

-              zmiana z dnia 31.12.2019r. (wykreślenie Przychodni Rejonowo-Profilaktycznej ELEKTROWNIA)

-              zmiana z dnia 01.03.2022r. (wprowadzenie zasad zapoznawania pracowników z wew. aktami prawnym)

-              zmiana z dnia 14.06.2022r. (wykreślenie poradni medycyny tropikalnej i medycyny podróży)

 

 

 

Zatwierdził dnia: 14.06.2022r.

Dyrektor

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

lek. med. Helena Kozłowska

 

                                                                                  

 

Spis treści:

Rozdział  I           Postanowienia ogólne                                                   str.3

Rozdział II           Cele i zadania                                                              str.4

Rozdział III         Struktura organizacyjna                                                str.5

Rozdział IV         Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych                                                      str.5

Rozdział V           Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych                   str.6

Rozdział VI         Przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych                  str.6

Rozdział VII        Organizacja i zadania poszczególnych jednostek                                        organizacyjnych i komórek organizacyjnych oraz

                            warunki ich współdziałania                                          str.11

Rozdział VIII       Warunki współdziałania  z innymi podmiotami            str.20

Rozdział IX         Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji

                            medycznej                                                                   str.21

Rozdział X           Organizacja procesu udzielania świadczeń

                            zdrowotnych w przypadku pobierania opłat                  str.21

Rozdział XI         Wysokość opłat za udzielane świadczenia

                            zdrowotne inne niż finansowane ze środków

                            publicznych                                                                 str.22

Rozdział XII        Sposób kierowania jednostkami i komórkami                                             organizacyjnymi                                                          str.22

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1

1.  Regulamin określa:

     1)    firmę podmiotu,

     2)    cele i zadania,

     3)    strukturę organizacyjną,

     4)    rodzaj działalności leczniczej,

     5)    miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

     6)    przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

     7)    organizację i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych,

     8)    warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

     9)    wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji,

     10)  organizację udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,

     11)  wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków   publicznych,

     12)  sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi.

 

2. Przez użyte w Regulaminie następujące określenia należy rozumieć:

 

    1) Ośrodek                                    Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu

                                                           z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

    2) Rada Społeczna                        Rada Społeczna Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny                                                    Pracy  w  Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

    3) Dyrektor Ośrodka                   Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy                                                      w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

    4) kierownik działu                      kierownik działu jednostki organizacyjnej Ośrodka,

    5) komórka organizacyjna          poradnia, pracownia, sekcja lub inna

                                                           równorzędna komórka organizacyjna,

    6) bezpośredni przełożony           Dyrektor ośrodka , kierownik działu, koordynator,

    7) NFZ                                           Narodowy Fundusz Zdrowia,

    8) Statut                                         statut Ośrodka.

 

§ 2

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy,

3) Statutu,

4) niniejszego regulaminu.

 

§ 3

 1. Firma podmiotu brzmi:

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

 

2.   Podmiotem tworzącym i nadzorującym Ośrodek jest Województwo Opolskie.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania

 

§ 4

Ośrodek jest utworzony i utrzymywany przez samorząd województwa w celu:

1) realizacji zadań z zakresu:

    a) ustawy o służbie medycyny pracy,

2) udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

 

§5

1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności udzielanie świadczeń
w zakresie:

1) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,

2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie,

3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,

4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,

5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

6) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,

7) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,

8) prowadzenie rejestrów zgłoszeń o których mowa w art. 10 ustawy o medycynie pracy,

9) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy, na zasadach określonych w art. 12 ustawy o medycynie pracy,

10) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, w zakresie i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o medycynie pracy,

11) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,

12) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w art. 10 ustawy o medycynie pracy, oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa,

13) przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot który zatrudniał pracownika uległ likwidacji,

14) przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach.

 

2. Do zadań Ośrodka należą również w szczególności:

1) współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach lub umowach,

2) profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych,

3) realizacja zadań związanych z obronnością kraju.

 

ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna

 

§ 6

1.         Strukturę organizacyjną tworzą:

zakład leczniczy – Opolskie Centrum Medycyny Pracy – lecznictwo ambulatoryjne

jednostki organizacyjne:

1.         Przychodnia Orzeczniczo-Konsultacyjna,

2.         Przychodnia Rejonowo-Profilaktyczna PIASTOWSKA,

3.         Ośrodek Rehabilitacji,

4.         Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń,

5.         Dział Administracyjno-Ekonomiczny.

 

2.         Graficzny schemat struktury organizacyjnej Ośrodka określa załącznik nr 1 do    niniejszego Regulaminu.

 

ROZDZIAŁ IV

Rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

§ 7

Ośrodek wykonuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

a/ zadań określonych w art. 17 ustawy o służbie medycyny pracy:

 • rozpoznawanie chorób zawodowych,
 • diagnostyki i leczenie chorób parazawodowych,
 • opracowywania i realizacji programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 • nadzór merytoryczny nad podstawowymi jednostkami służby medycyny pracy,
 • szkolenia kadry medycznej,

b/ profilaktyki podstawowej:

 • badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, wynikające z Kodeksu pracy,
 • badania osób zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 • badania osób zatrudnionych w warunkach morskich, podwodnych i tropikalnych,
 • badania kandydatów na kierowców i kierowców,
 • badania pracowników ochrony mienia,
 • badania osób ubiegających się lub posiadających broń palną,
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • badania psychotechniczne:
  • kierowców,
  • osób posługujących się bronią palną,

        -         osób pracujących w szczególnych warunkach.

c/     ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • porady dermatologiczne,
 • porady neurologiczne,
 • porady okulistyczne,
 • porady laryngologiczne,
 • porady pulmonologiczne,
 • porady foniatryczne,
 • porady logopedyczne,
 • porady kardiologiczne,
 • porady alergologiczne,

d/   rehabilitacji leczniczej:

 • elektroterapia,
 • światłolecznictwo,
 • krioterapia,
 • magnetoterapia,
 • kinezyterapia,
 • masaż suchy,
 • hydroterapia.

e/     podstawowej opieki zdrowotnej:

 • porady lekarza pierwszego kontaktu,
 • opieka pielęgniarki środowiskowej,
 • usługi gabinetu zabiegowego.

 

ROZDZIAŁ V

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 

§ 8

Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych w następujących miejscach:

 1. Kędzierzyn-Koźle, ul. Mikołaja Reja 2a,
 2. Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 51,
 3. Kędzierzyn-Koźle, ul. Aleja Jana Pawła II 31.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

§ 9

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Ośrodku reguluje:

1.         ustawa o działalności leczniczej,

2.         ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

3.         ustawa o służbie medycyny pracy,

4.         umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia,

5.         umowy zawarte z pracodawcami na opiekę profilaktyczną,

6.         umowy zawarte z innymi podmiotami, finansującymi określone świadczenia       zdrowotne.

 

§ 10

 1. Świadczenia zdrowotne w Ośrodku udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny lub inne osoby, posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach.
 2. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami etyki zawodowej oraz respektując Prawa Pacjenta.

 

§ 11

 1. Pomieszczenia oraz wyposażenie Ośrodka w sprzęt medyczny odpowiadają wymaganiom fachowym, sanitarnym i standardom określonym w odrębnych przepisach.
 2. Aparatura i sprzęt medyczny Ośrodka są wprowadzone do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 12

 1. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami.
 2. Pacjenci uprawnieni do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego lub umów cywilnoprawnych zgłaszają się do rejestracji z dokumentem potwierdzającym uprawnienia.
 3. Ośrodek każdorazowo sprawdza uprawnienia Pacjenta do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.
 4. Ośrodek udziela odpłatnie świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, które nie przysługują w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub świadczeń nie przysługujących w ramach umów cywilnoprawnych.
 5. Ośrodek organizuje świadczenia zdrowotne w sposób zapewniający Pacjentom  najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 6. W uzasadnionych przypadkach, określonych przez lekarza leczącego, świadczenia są udzielane w domu pacjenta.
 7. Rejestracja Pacjentów w siedzibie Ośrodka, oddzielna dla świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a odrębna dla potrzeb medycyny pracy odbywa się w każdej formie tj. osobiście, przez członków rodziny, telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 8. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub terminie uzgodnionym z Pacjentem (osobą go reprezentującą).
 9. Informacja o dniach i godzinach udzielania świadczeń zdrowotnych znajduje się przy wejściu do siedziby Ośrodka, każdej komórki organizacyjnej, w rejestracji oraz na drzwiach poszczególnych gabinetów lekarskich.
 10. Przy wejściu do siedziby Ośrodka, zlokalizowanym w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piastowskiej 51 znajduje się również informacja o podmiotach udzielających ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, świadczeń zdrowotnych poza godzinami pracy ośrodka.

 

§ 13

W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia lub stanu zagrożenia życia Ośrodek udziela pomocy doraźnej każdej osobie zgłaszającej się, która wymaga takiej pomocy.

 

 

 

 

§ 14

 1. Szczegółowy tryb udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia zawarty jest w umowach dotyczących podstawowej, ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej.
 2. Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej Ośrodka opracowują szczegółowe procedury udzielania świadczeń zdrowotnych, w zakresie swojego działania.
 3. Badania diagnostyczne, które nie są objęte statutowym zakresem działalności Ośrodka, a wynikają z zawartych umów, Ośrodek zapewnia swoim pacjentom u innych podmiotów.

 

 

§ 15

 1. Świadczenia ambulatoryjne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza i pielęgniarki Ośrodka, poprzez wypełnienie deklaracji wyboru.
 2. Lekarz Ośrodka udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej może kierować pacjentów na badania diagnostyczne i leczenie specjalistyczne, które odbywa się według wyboru pacjenta w jednostkach ochrony zdrowia, które zawarły umowę o udzielanie tych świadczeń zdrowotnych z NFZ.
 3. Świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  są udzielane w ramach porad specjalistycznych, według kolejności zgłoszenia, na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 4. W przypadku niemożności udzielenia niezwłocznie świadczeń o których mowa w pkt 3, Ośrodek tworzy listę oczekujących na udzielenie świadczenia, według kolejności zgłoszeń Pacjentów.
 5. Lista oczekujących podlega okresowej ocenie przez działający w Ośrodku Zespół Oceny Przyjęć, pod kątem kryteriów medycznych oraz terminowości przyjmowania pacjentów.
 6. Zespół Oceny Przyjęć przekazuje Dyrektorowi Ośrodka sprawozdanie ze swojej działalności w okresach miesięcznych.
 7. Informacja o liczbie oczekujących na świadczenie specjalistyczne i średnim czasie oczekiwania przekazywana jest co miesiąc do właściwego oddziału NFZ.
 8. Specjalistyczne świadczenia ambulatoryjne bez skierowania są udzielane inwalidom wojennym i osobom represjonowanym.

9.         Lekarz Ośrodka kieruje Pacjentów na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

10        Pacjent ma prawo wyboru szpitala wśród szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ.

11.       Lekarz kierujący ma obowiązek wskazać Pacjentowi zakłady opieki zdrowotnej, w których może być kontynuowane leczenie.

12.       Lekarz Ośrodka kieruje na leczenie uzdrowiskowe przysługujące ubezpieczonym.

            Skierowanie wymaga potwierdzenia Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

13.       Lekarz Ośrodka wystawia Pacjentom zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

14.       Świadczenia ambulatoryjne z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane są na podstawie skierowania lekarza, zgodnie z zobowiązującymi przepisami. Świadczenia te obejmują katalog zabiegów terapeutycznych wykonywanych w warunkach ambulatoryjnych.

 

§ 16

 1. Ośrodek umieszcza numer identyfikacyjny umów zawartych z NFZ na wszystkich orzeczeniach, zaświadczeniach i skierowaniach wystawianych w związku z realizacją obowiązków wynikających z realizacji umowy.
 2. Ośrodek ordynuje leki i materiały medyczne zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i praktyki medycznej, w sposób nie przekraczający granic koniecznej potrzeby.

 

§ 17

W zakresie wykonywania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych Ośrodek zobowiązany jest w szczególności do:

1.   prowadzenia dokumentacji zbiorczej, odnoszącej się do określonej grupy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych,

2.   prowadzenia dokumentacji indywidualnej i jej przetwarzania, w sposób zapewniający ochronę danych w niej zawartych,

3.   prowadzenia rachunku kosztów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 18

 1. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy regulują stosowne umowy cywilnoprawne o wykonanie:

      -          pełnej opieki profilaktycznej nad pracownikami, określonej obowiązującymi             przepisami, jako obligatoryjne dla pracodawcy,

      -          wybranych świadczeń profilaktyczno-leczniczych.

2.   Badania profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie skierowania       wystawionego przez pracodawcę w trybie obowiązujących przepisów.

3.   Świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy uprawnionych do badań         profilaktycznych w trybie odrębnych przepisów.

4.   Orzeczenia lekarskie do celów profilaktycznych wydawane są pracownikowi i    pracodawcy w formie zaświadczenia.

5.   Pracodawca jest uprawniony do badania poziomu satysfakcji pacjentów z usług wykonywanych przez Ośrodek za pomocą ankiet, wniosków, skarg itp.

6.   Pracodawca zobowiązany jest. do:

- przekazywania Ośrodkowi informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,

                  - udostępniania na żądanie Ośrodka dokumentacji wyników kontroli                           warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia pracujących,

- zapewnienia możliwości przeglądów stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy

7.   Orzeczenia lekarskie w sprawie chorób zawodowych wydawane są przez lekarzy            spełniających wymogi kwalifikacyjne określone w przepisach w sprawie       specjalizacji    lekarskich, niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych.

8.   Poradnia Chorób Zawodowych Ośrodka jest jednostką orzeczniczą I stopnia,      zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

Prawa i obowiązki Pacjenta

 

§ 19

 1. Pacjent ma prawo do:
  1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych procedury, ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,
  2. natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia i życia,
  3. informacji o swoim stanie zdrowa,
  4. nie informowania go o stanie  jego zdrowia, o ile wyraźnie przedstawi takie życzenie,
  5. wskazania osoby, która ma prawo być informowana o jego stanie zdrowia,
  6. dostępu do dokumentacji medycznej przechowywanej w Ośrodku,
  7. wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
  8. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  9. zgłoszenia sprzeciwu do opinii albo orzeczenia lekarskiego wnoszonego do Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta
  10. złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw do:
 • kierownika działu,
·dyrektora, z-cy dyrektora
 • Rady Społecznej.

Po wyczerpaniu trybu administracyjnego wewnątrz zakładu do:

 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Marszałka Województwa Opolskiego,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy oraz Pielęgniarek

                         i  Położnych w odpowiednich izbach okręgowych,

 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 1. Pacjent ma obowiązek:

1)           stosować się do zaleceń lekarskich i pielęgniarskich,

2)           szanować mienie Ośrodka,

 1. przestrzegać obowiązującego regulaminu organizacyjnego Ośrodka,
 2. stosować się do ogólnie przyjętych norm społecznych,
 3. okazywać szacunek osobom odpowiedzialnym za leczenie i opiekę nad Pacjentem,
 4. nie szkodzić innym Pacjentom,
 5. pamiętać, że to on sam ponosi odpowiedzialność za swoje zdrowie, a swoim stylem życia przyczynia się do zwiększenia bądź zmniejszenia kosztów leczenia, ponoszonych przez system ochrony zdrowia.

 

 1. Dyrektor Ośrodka zapewnia dostępność informacji o prawach i obowiązkach Pacjenta.

 

ROZDZIAŁ VII

Organizacja i zadania poszczególnych

jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych oraz warunki ich współdziałania

 

§ 20

1.         W skład jednostek organizacyjnych, o których mowa w §6 Regulaminu wchodzą komórki organizacyjne, sekcje i samodzielne stanowiska pracy, realizujące stałe i wyznaczone przez Dyrektora zadania.

 

 

§ 21

1.         W skład Przychodni Orzeczniczo - Konsultacyjnej wchodzą      komórki organizacyjne:

 1. poradnia chorób zawodowych,
 2. poradnia konsultacyjna medycyny pracy,
 3. poradnia dla uczniów i pracowników młodocianych,
 4. poradnia badań kierowców,
 5. poradnia ochrony radiologicznej,
 6. poradnia psychologii pracy,
 7. poradnia chorób zakaźnych,
 8. gabinet zabiegowy,
 9. poradnia pulmonologiczna,
 10. poradnia neurologiczna,
 11. poradnia dermatologiczna,
 12. poradnia laryngologiczna,
 13. gabinet zabiegowy w poradni laryngologicznej,
 14. poradnia okulistyczna,
 15. gabinet zabiegowy w poradni okulistycznej,
 16. poradnia logopedyczna,
 17. poradnia foniatryczna,
 18. poradnia alergologiczna,
 19. gabinet zabiegowy w poradni dermatologicznej,
 20. poradnia kardiologiczna,
 21. poradnia medycyny pracy.

 

2.         W skład Przychodni Rejonowo – Profilaktycznej PIASTOWSKA        wchodzą komórki organizacyjne:

            1.         poradnia rejonowa,

            2.         poradnia medycyny pracy,

            3.         gabinet zabiegowy,

            4.         gabinet pielęgniarki środowiskowej.

 

3.         W skład Ośrodka Rehabilitacji wchodzą komórki organizacyjne:

            1. Ośrodek Rehabilitacji.

 

4.         W skład Działu Organizacji, Nadzoru i Szkoleń wchodzą:

 

 1. Sekcja ds. Organizacji i Nadzoru

         a/         stanowisko ds. statystyki medycznej i analiz,

         b/         stanowisko ds. dokumentacji i rejestracji.

 1. Sekcja ds. Szkoleń i Programów Zdrowotnych

      a/         stanowisko ds. szkoleń

      b/         stanowisko ds. programów zdrowotnych

 

5.         W skład Działu Administracyjno – Ekonomicznego wchodzą:

            1.         Sekcja finansowo-księgowa (nadzorowana przez Z-cę Gł. Księgowego)

                        a/ stanowisko ds. księgowych,

b/ stanowisko ds. płac, zaopatrzenia, zamówień  publicznych,  wystawiania faktur i inwentaryzacji,

                        c/ stanowisko ds. likwidatury, kasjer, rozliczeń z NFZ,

                        d/ stanowisko ds. ewidencji środków trwałych  i spraw socjalnych,

                        e/ magazynier.

            2.         Sekcja organizacyjna

a/ stanowisko ds. pracowniczych, przetargów publicznych, nadzoru nad aparaturą i prowadzenia archiwum,

                        b/ sekretariat

                        oraz stanowiska samodzielne:

                        a/ Radca prawny

                        b/ Inspektor ds. BHP i p.poż.

                        c/  Pełnomocnik Dyrekcji ds. SZJ

                        d/ Inspektor Ochrony Danych.

 

§ 22

1.   Przychodnią Orzeczniczo-Konsultacyjną kieruje kierownik przy pomocy dwóch zastępców:

      - do spraw patologii zawodowej,

      - do spraw lecznictwa specjalistycznego.

2.   Do zadań Przychodni Orzeczniczo-Konsultacyjnej należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń konsultacyjnych Pacjentom kierowanym przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy, dotyczących orzeczeń o zdolności do pracy, w trybie badań profilaktycznych,
 • rozpoznawanie chorób  zawodowych,
 • wykonywanie badań diagnostycznych niezbędnych do rozpoznania choroby zawodowej,
 • wnoszenie o rozpoznanie choroby zawodowej do właściwego inspektora  sanitarnego,
 • współdziałanie (w trybie diagnostyczno-orzeczniczym dotyczącym rozpoznania choroby zawodowej) ze służbami bhp zakładów pracy, inspekcją sanitarną i inspekcją pracy, Instytutami Medycyny Pracy i właściwymi klinikami Akademii Medycznych,
 • prowadzenie szkoleń w trybie specjalizacji z medycyny pracy, w zakresie działania Poradni Chorób Zawodowych,
 • rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich, dotyczących badań profilaktycznych uczniów i pracowników młodocianych oraz kierowców,
 • opiniowanie wniosków na rehabilitację zawodową (z podstawowych jednostek służby medycyny pracy) działających w różnych zakładach pracy,
 • prowadzenie dokumentacji dot. orzeczeń lekarskich z zakresu opieki profilaktycznej,
 • archiwizowanie danych z terenu województwa opolskiego dot. chorób zawodowych,
 • wykonywanie wymaganej sprawozdawczości statystycznej z zakresu chorób zawodowych. 
 • udzielanie porad specjalistycznych w zakresie umów zawartych z NFZ.

 

§ 23

1.         Przychodnią Rejonowo-Profilaktyczną PIASTOWSKA kieruje kierownik.

2.         Do zadań Przychodni Rejonowo-Profilaktycznej PIASTOWSKA należą

            a/ udzielanie świadczeń pacjentom w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,

            b/ udzielanie w uzasadnionych przypadkach świadczeń w ramach             podstawowej opieki zdrowotnej w domu pacjenta,

            c/ udzielanie świadczeń pielęgniarki środowiskowej,

            d/ wykonywanie badań profilaktycznych pracującym,

            e/ prowadzenie czynnego poradnictwa,

            f/ wykonywanie i zlecanie świadczeń diagnostycznych, będących w kompetencji            podstawowej opieki zdrowotnej oraz w ramach badań profilaktycznych pracujących,

            g/ prowadzenie zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej,

            h/ wykonywanie wymaganej sprawozdawczości.

 

§ 24

 

skreślony

 

§ 25

1.         Ośrodkiem Rehabilitacji kieruje kierownik.

2.         Do zadań Ośrodka Rehabilitacji należą:

            a/ udzielanie świadczeń pacjentom w zakresie rehabilitacji leczniczej,

            b/ rehabilitacja lecznicza w ramach  patologii zawodowej,

            c/ udzielanie w uzasadnionych przypadkach świadczeń rehabilitacyjnych w domu           pacjenta,

            d/ prowadzenie zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej,

            e/ wykonywanie wymaganej sprawozdawczości.

 

§ 26

 1. Działem Organizacji, Nadzoru i Szkoleń  kieruje kierownik przy pomocy zastępcy.

2.         Do zadań Działu Organizacji, Nadzoru i Szkoleń  należy w szczególności: 

a/ na szczeblu wojewódzkim:

 • nadzór merytoryczny nad jakością sprawowanej opieki profilaktycznej przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie opieki profilaktycznej i wydawanie zaleceń pokontrolnych,
 • opiniowanie programów zdrowotnych realizowanych w podstawowych jednostkach służby medycyny pracy,
 • nadzór (na drodze konsultacji) nad prawidłowością programów profilaktycznych i promocji zdrowia oraz usprawnień w czasie ich realizacji,
 • udział w przygotowaniu analizy i wniosków po zakończeniu programu,
 • opracowywanie programów własnych o zasięgu branży lub województwa,
 • opracowywanie w porozumieniu z Wojewódzkim Konsultantem Medycyny Pracy harmonogramów  szkoleń i kursów doskonalących na dany rok kalendarzowy,
 • współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego,
 • udzielanie niezbędnych konsultacji, wynikających z realizacji procedur merytorycznych, przewidzianych do stosowania przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy
 • prowadzenie rejestrów i wykazów:
  •    rejestr lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne
  •    wykaz lekarzy wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy będącej zakładem opieki zdrowotnej,
  •    wykaz zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności lekarzy praktykujących indywidualnie,  wykonujących zadania medycyny pracy,
  •    rejestr pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania  zadań służby medycyny pracy,
  •    wykaz pielęgniarek wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy, będącej zakładem opieki zdrowotnej,
  •    wykaz zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności pielęgniarek praktykujących indywidualnie, wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki  zdrowotnej,

 

b/ na szczeblu podstawowym:

 • planowanie programów zdrowotnych w odniesieniu do zagrożeń

      w środowisku pracy:

            -  oświata zdrowotna,

            -  promocja zdrowia.

 

 

§ 27

 1. Działem Administracyjno-Ekonomicznym kieruje Z-ca Dyrektora WOMP ds. Administracyjno-Ekonomicznych– Gł. Księgowy.

 

2.   Do zadań stanowiska ds. księgowych – Z-ca Gł. Księgowego należy w szczególności:

 • Kierowanie pracą sekcji ekonomicznej Ośrodka,
 • Aktualizacja i przedstawianie do zatwierdzenia planu kont Ośrodka.
 • Dekretacja, numerowanie oraz księgowanie na bieżąco sprawdzonych dowodów księgowych.
 • Za pomocą systemu komputerowego prowadzenie następujących ksiąg rachunkowych:
 1. dziennik,
 2. księga główna,
 3. księgi pomocnicze,
 4. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i sald kont ksiąg pomocniczych,
 5. wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
 • Prowadzenie następujących ksiąg pomocniczych:
 • rozrachunki z kontrahentami (ewidencja należności i zobowiązań, oddzielnie dla każdego z kontrahentów),
 • kartoteki ośrodków powstawania kosztów (ewidencja kosztów wg miejsc powstawania kosztów),
 • Terminowe otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych za okresy sprawozdawcze.
 • Prowadzenie ewidencji kosztów na kontach zespoły 4- tego i 5-tego.
 • Prowadzenie kalkulacji kosztów utrzymania ośrodka:

-    ewidencja kosztów z podziałem na ośrodki kosztów,

-    ewidencja wykonanych procedur medycznych na poszczególne ośrodki kosztów,

-    rozliczenie  zaewidencjonowane koszty na poszczególne nośniki kosztów,

-    przekazywanie kierownikom ośrodków kosztów informacji dotyczących jednostkowych kosztów wytworzenia procedur medycznych.

 • Sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań finansowych.
 • Sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za poszczególne okresy sprawozdawcze – miesiące.
 • Sporządzanie zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych oraz zestawienia obrotów i sald za rok obrotowy.
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościową materiałów na kontach syntetycznych i analitycznych.
 • Uzgadnianie ewidencji wartościowej materiałów z ich stanem magazynowym. 
 • Prowadzenie księgowość Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Uzgadnianie salda kont.
 • Kontrola przebieg realizacji zaopatrzenia.
 • Nadzór nad ewidencję majątku Ośrodka.
 • Przedstawianie wniosków oszczędnościowych w zakresie kosztów administracyjnych.
 • Organizowanie  systemu wewnętrznej informacji finansowej.
 • Dokonywanie wstępnej i bieżącej kontroli operacji gospodarczych.
 • Wykonywanie funkcji kontrolnych zgodnie z obowiązującym regulaminem kontroli wewnętrznej.

 

3     do zadań stanowiska ds.  płac, zaopatrzenia, zamówień  publicznych,  wystawiania faktur i inwentaryzacji  należy w szczególności:

 

 • sporządzanie list płac pracowników w zakresie wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów, ryczałtów, 
 • dokonywanie potrąceń ustawowych i egzekucyjnych z wynagrodzeń pracowników,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych pracownikom świadczeń z tytułu zatrudnienia w ośrodku i przesyłanie w tym zakresie informacji urzędom skarbowym,
 • prowadzenie dokumentacji i obliczanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłki chorobowe, rodzinne, opiekuńcze, porodowe, pogrzebowe, wychowawcze, rehabilitacyjne, wyrównawcze i inne),
 • prowadzenie i aktualizacja kartotek dotyczących wynagrodzeń i zasiłków wypłacanych pracownikom,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu wynagrodzeń,
 • kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów płacowych,
 • opracowywanie projektów planów zaopatrzenia i wyposażenia ośrodka w leki, sprzęt medyczny, aparaturę medyczną, sprzęt i urządzenia gospodarcze, meble, środki czystości, bieliznę, druki, materiały biurowe itp. w oparciu o składane zapotrzebowania z poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • celowe i prawidłowe zaopatrywanie w środki trwałe (zgodnie z planem inwestycyjnym), niskowartościowe środki trwałe, leki, meble, środki czystości, materiały biurowe itp.
 • udzielanie zamówień publicznych poniżej wartości 30.000 euro,
 • na dokumentach finansowych wskazywanie ośrodki kosztów oraz przychodów,
 • przygotowywanie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych,
 • wystawianie faktur i prowadzenie rejestru sprzedaży,
 • organizacja i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych.

 

4.  do zadań stanowiska ds. likwidatury, kasy i rozliczeń NFZ należy w szczególności:

 • sprawdzanie dokumentów finansowych (rachunków, faktur, not) pod względem formalno-rachunkowym stwierdzając, że jest on wystawiony prawidłowo, posiada wszystkie niezbędne załączniki, nie posiada błędów rachunkowych,
 • określanie podstawy prawnej zakupu zgodnie z prawem w zakresie zamówień publicznych,
 • przedstawianie dokumentów finansowych do zatwierdzenia upoważnionym osobom pod względem merytorycznym oraz do zapłaty,
 • na dokumentach finansowych wskazywanie ośrodków kosztów oraz przychodów,
 • przekazywanie na bieżąco kompletnych i zatwierdzonych dowodów księgowych na stanowisko księgowań,
 • drukowanie wyciągów bankowych i przekazywanie ich na stanowisko księgowań,
 • przygotowywanie  przelewów bankowych,
 • realizowanie zatwierdzonych do zapłaty przelewów bankowych,
 • współpraca ze stanowiskiem d/s księgowań,
 • przechowywanie i archiwizacja zawartych umów dostawy towarów i usług oraz realizowanych usług,
 • prowadzenie obsługi kasowej ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wypisywanie blankietów czeków, przelewów, przekazów pocztowych,
 • pobieranie i odprowadzanie gotówki do banku,
 • przyjmowanie na stan kasowy wpłat za badania oraz innych wpłat, w tym wynikających z rozliczeń pracowniczych,
 • sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów źródłowych będących podstawą wypłaty,
 • rozliczanie kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników ośrodka oraz ryczałtów za jazdy lokalne samochodem prywatnym,
 • wypłata gotówki z kasy na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów źródłowych,
 • sporządzanie okresowych raportów kasowych i przekazywanie ich na stanowisko księgowań,
 • wydawanie inkasentom druków KP i kontrola ich wykorzystania,
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowością ewidencji  usług medycznych w zakresie AOS i Rehabilitacji.
 • wystawianie faktur i faktur korygujących.

 

 

 1. Do zadań stanowiska ds. ewidencji środków trwałych, spraw socjalnych  należy w szczególności:
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałego wyposażenia      Ośrodka,
 • naliczanie amortyzacji,
 • oznakowanie środków trwałych i pozostałego wyposażenia Ośrodka, 
 • kasacja środków trwałych,
 • nadzór nad prawidłowością wykorzystania aparatury medycznej,
 • zgłaszanie awarii i napraw sprzętu i aparatury,
 • naliczanie odpisów na ZFŚS,
 • przekazywanie naliczeń, korekty naliczeń i poleceń przelewu na stanowisko księgowań i realizacji płatności,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pożyczek z ZFŚS,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą Komisji Socjalnej,
 • prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami z ZFŚS,
 • przedstawianie Dyrektorowi propozycji zmian w Regulaminie ZFŚS. 

 

6.         Do zadań stanowiska magazyniera należy w szczególności:

 • prowadzenie magazynu leków i środków opatrunkowych, sprzętu medycznego, materiałów biurowych i druków, art. gospodarczych i technicznych w miarę potrzeb,
 • ewidencja zapasów materiałów,
 • przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie leków i środków opatrunkowych, sprzętu medycznego, materiałów biurowych i druków, art. gospodarczych i technicznych,
 • rozliczanie zakupu i przychodu materiałów,
 • uzgadnianie ewidencji wartościowej materiałów z ich stanem magazynowym,
 • zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych przed kradzieżą i pożarem,
 • zabezpieczenie stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń i urządzeń magazynowych,
 • przechowywanie zapasów magazynowych w warunkach zapobiegających ich niszczeniu,
 • przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przestrzeganie przepisów o ochronie ppoż.,
 • przygotowanie magazynu do inwentaryzacji oraz współpraca z komisjami spisowymi.

 

7.   Do zadań stanowiska ds. pracowniczych, przetargów publicznych, nadzoru nad aparaturą należą w szczególności:

 • prowadzenie spraw kadrowych Ośrodka,
 • realizacja przepisów dotyczących Kodeksu pracy oraz praw i obowiązków pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • prowadzenie centralnej ewidencji pracowniczej w Ośrodku,
 • rozpatrywanie roszczeń i skarg wynikających ze stosunku pracy,
 • planowanie zatrudnienia i funduszu płac w Ośrodku,
 • analizowanie wykorzystania funduszu wynagrodzeń w Ośrodku,
 • załatwianie spraw związanych z gospodarowaniem etatami i funduszem płac,
 • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • załatwianie spraw pracowniczych w Ośrodku,
 • wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do pracowników Ośrodka w zakresie przestrzegania dyscypliny pracy,
 • kompletowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów kadrowych,
 • ewidencjonowanie wyjść służbowych i prywatnych pracowników Ośrodka,
 • przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, medali, odznak honorowych dla pracowników Ośrodka.
 • organizacja przetargów publicznych zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych,
 • sprawowanie nadzoru nad aparaturą medyczną (plany okresowych przeglądów, przeglądy).

 

8.   Do zadań sekretariatu należy w szczególności:

 

 • prowadzenie spraw kancelaryjnych Ośrodka,
 • organizowanie zadań związanych z reprezentowaniem Ośrodka przez Dyrektora na uroczystościach i w trakcie przyjmowania oficjalnych wizyt,
 • organizowanie spotkań Dyrektora z przedstawicielami innych zakładów opieki zdrowotnej, samorządów, organizacji społeczno-politycznych i zawodowych,
 • organizowanie przyjęcia zgłaszających się do Dyrektora interesantów,
 • reagowanie na krytykę prasową dotyczącą działalności Ośrodka,
 • prowadzenie księgi kontroli
 • zbieranie informacji statystycznych i sporządzanie sprawozdań w zakresie ustalonym przez bezpośredniego przełożonego,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie resortowej sprawozdawczości statystycznej,
 • rozliczanie kontraktów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

 

9.   Do zadań archiwum należy:

 • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych ośrodka,
 • przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej, udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego.

 

10.  Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

 

 • opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Dyrektora Ośrodka, jak również opiniowanie aktów prawnych organów nadrzędnych,
 • udzielanie komórkom organizacyjnym Ośrodka opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad stosowaniem przepisów prawa w Ośrodku,
 • uczestniczenie na zlecenie Dyrektora Ośrodka w prowadzonych

rokowaniach, celem których jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości, bądź umów z kontrahentami zagranicznymi,

 • opiniowanie projektów umów długoterminowych lub skomplikowanych pod względem prawnym, wydawanie opinii prawnych w sprawach zawarcia i rozwiązania umowy, zawarcia ugody w sprawach majątkowych oraz umorzenia należności cywilnych,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach dotyczących obsługi prawnej.

 

 

 

11. Do zadań inspektora ds. BHP należy w szczególności:

 

 • opracowywanie i kontrola przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny  pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy w Ośrodku,
 • nadzór nad wykonaniem nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez  organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • nadzór nad wykonaniem zaleceń Społecznego Inspektora Pracy,
 • niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Ośrodka o zauważonych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz ostrzeganie o nich współpracowników i inne osoby, znajdujące się w rejonie zagrożenia,
 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów  i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podejmowanie działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie utraty życia lub zdrowia,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zaistniałymi wypadkami przy pracy, w drodze do i z pracy, chorobami zawodowymi,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej bhp i ppoż.,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu bhp i ppoż.,
 • współpraca z lekarzem zakładowym,
 • analiza zaistniałych wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie kart  ewidencji wydanej odzieży ochronnej i roboczej.

 

12.       Do zadań Pełnomocnika Dyrekcji ds. Systemu Zarządzania Jakością należy:

 

 • współpraca przy tworzeniu struktury Systemu Zarządzania Jakością,
 • nadzorowanie i emisja Księgi Jakości, Polityki Jakości i obowiązkowych procedur,
 • nadzorowanie Systemu Zarządzania Jakością pod kątem jego przydatności, skuteczności i efektywności,
 • planowanie, przygotowanie i uczestniczenie w przeglądzie Systemu Zarządzania Jakością,
 • składanie raportów Dyrektorowi Ośrodka,
 • prowadzenie monitoringu realizacji celów,
 • zarządzanie niezgodnościami, auditami wewnętrznymi, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi.

 

 

13.     Do zadań Inspektora Ochrony Danych  należy:

 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych,
 • informowanie Dyrektora Ośrodka oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy aktów prawnych  RP i  UE oraz  doradzanie im w tej sprawie,
 • monitorowanie przestrzegania obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych oraz obowiązującej w Ośrodku Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych,
 • szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych,
 • przeprowadzanie systematycznych audytów,
 • udzielanie wskazówek Dyrektorowi Ośrodka w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych, jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe oraz jak wykazać przestrzeganie prawa,  w szczególności:  identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, ocenę zagrożenia pod kątem źródła, charakteru , prawdopodobieństwa i wagi , oraz najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować ryzyko,
 • udzielanie na żądanie zaleceń , co do oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla danych osobowych,
 • współpraca z organem nadzorczym GIODO.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Warunki współdziałania z innymi podmiotami

 

§ 28

W wykonywaniu swoich zadań Ośrodek współpracuje z :

 

1.         Zespołami Opieki Zdrowotnej położonymi na terenie województwa opolskiego oraz lekarzami wykonującymi usługi profilaktyczne indywidualnie.

 

2.         Instytutami naukowo-badawczymi  tj.

* Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi ,

* Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie ,

* Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni .

 

3.         Specjalistycznymi Zespołami Opieki Zdrowotnej.

 

4.         Szpitalami klinicznymi i innymi jednostkami klinicznymi Akademii Medycznych

             i Instytutów.

 

5.         Innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej.

 

6.         Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

 

7.         Wojewódzką i właściwą terenowo Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

 

8.         Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

 

9.         Samorządami zawodowymi pracowników medycznych oraz związkami zawodowymi.

 

10.       Instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

 

 1. Organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

 

 

 

 

 

§ 29

Warunki współdziałania z innymi podmiotami określają następujące ustawy:

1)         ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,

2)         ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy,

3)         ustawa z dnia 17 października  2021r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń

 i chorób zakaźnych u ludzi,

4)         ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz        zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

5)         ustawa z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich,

6.)        ustawa z dnia  5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

ROZDZIAŁ IX

Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

 

§ 30

 

1)     Maksymalna opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej wynosi:

a) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 0,002  przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych,

b)         za jedną stronę kopii wynosi 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a,

c)         na informatycznym nośniku danych wynosi 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a.

2)         Szczegółowe wyliczenia opłaty podaje Dyrektor w zarządzeniu wewnętrznym.

3)         Za udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie opłaty nie pobiera się.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 

§ 31

Ośrodek pobiera opłaty za udzielone świadczenia zdrowotne nie finansowane ze środków publicznych:

 1. od osób nie podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 2. za szczepienia nie finansowane ze środków publicznych,
 3. za badania diagnostyczne nie finansowane ze środków publicznych,
 4. za badania kierowców skierowanych przez policję lub starostę,
 5. za badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, wynikające z      Kodeksu pracy,
 6. za badania osób zatrudnionych w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
 7. za badania osób zatrudnionych w warunkach morskich, podwodnych i      tropikalnych,
 8. za badania kandydatów na kierowców i kierowców,
 9.  za badania pracowników ochrony mienia,
 10. za badania osób ubiegających się lub posiadających broń palną,
 11. za badania do celów sanitarno epidemiologicznych,
 12. za badania psychotechniczne:
  • kierowców,
  • osób posługujących się bronią palną,
  • osób pracujących w szczególnych warunkach.

§ 32

 

1.         Odpłatne świadczenia zdrowotne realizowane są po godzinach pracy poradni      specjalistycznych zgłoszonych do NFZ-u.

 

2.         Kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej Ośrodka opracowują szczegółowe procedury udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych, w zakresie swojego działania.

 

ROZDZIAŁ XI

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

 

§ 33

 

1.         Cennik usług za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków           publicznych określa Dyrektor Ośrodka w załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

 1. Wysokość ceny o której mowa w ust. 1 uwzględnia rzeczywiste koszty

            udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

ROZDZIAŁ XII

Sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi

 

§ 34

 

 

1.   Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, zapewniając jego sprawne funkcjonowanie, tworząc warunki dla prawidłowej realizacji zadań określonych w Statucie oraz organizując pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy przez zatrudnionych w Ośrodku pracowników, a w szczególności:

 • realizuje politykę personalną w Ośrodku,
 • dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka,
 • dysponuje środkami finansowymi, w tym funduszem płac Ośrodka,
 • reprezentuje Ośrodek w odniesieniu do będącego w jego dyspozycji mienia,
 • wydaje zarządzenia i polecenia służbowe pracownikom Ośrodka,
 • rozpatruje skargi na kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników, zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

 

2.   Do wyłącznej aprobaty i podpisu Dyrektora Ośrodka są zastrzeżone sprawy:

 • kierowane do Parlamentarzystów, Wojewody Opolskiego, Marszałka Województwa Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej oraz do innych organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego, publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji,
 • wynikające z funkcji pracodawcy,
 • obronności kraju i obrony cywilnej w zakresie ustalonym dla samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

 • wydawania aktów normatywnych (zarządzeń),
 • powoływania komisji i zespołów wewnątrzzakładowych,
 • udzielania odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne,
 • postępowań sądowych,
 • zaciągania zobowiązań,
 • ustalania zasad organizacji i funkcjonowania Ośrodka,
 • innych zastrzeżonych przepisami prawa do decyzji dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów  opieki zdrowotnej.  

 

§ 35

Dyrektor Ośrodka realizuje zadania, o których mowa w § 34, przy pomocy Zastępcy Dyrektora-Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

 

§ 36

Zastępca Dyrektora – Główny Księgowy realizuje zadania: 

 

1.   wynikające z funkcji Zastępcy Dyrektora:

 

  1)     organizuje pracę w zakresie administracyjno-gospodarczym i kieruje gospodarką

          Ośrodka,

  2)     sprawuje nadzór nad pionem finansowo-księgowym Ośrodka,

  3)     opracowuje projekt planu finansowego, w tym inwestycyjnego,

  4)     nadzoruje prowadzenie statystyki i sprawozdawczości z wykonania planu

          Finansowego, w tym inwestycyjnego,

  5)     zapewnia warunki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka,

  6)     kontroluje przebieg realizacji zaopatrzenia,

  7)     kontroluje komórki administracyjno-gospodarcze Ośrodka,

  8)     organizuje techniczne inspekcje budynków i urządzeń dla oceny ich stanu oraz

          przeprowadza kontrole wykonania remontów i konserwacji,

  9)     nadzoruje ewidencję majątku Ośrodka,

10)     przedstawia  wnioski w zakresie przyjmowania, zwalniania, przenoszenia,

          awansowania i zaszeregowania podległych mu pracowników,

11)     kontroluje stan sanitarno-higienicznego Ośrodka i jego otoczenia,

12)     nadzoruje przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz

          przepisów przeciwpożarowych,

13)     opracowuje materiały i wnioski do planu ewakuacji pacjentów przebywających

          w Ośrodku i zabezpieczenia mienia Ośrodka na wypadek klęski żywiołowej, 

14)     przedstawia wnioski oszczędnościowe w zakresie kosztów administracyjnych.

 

2.   wynikające z funkcji Głównego Księgowego:

 

1)       prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami, poprzez zorganizowanie i doskonalenie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli  dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych  i ochronę mienia Ośrodka,

2)       wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)       zorganizowanie systemu wewnętrznej informacji finansowej,

4)       prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Dyrektora oraz obowiązującymi zasadami i przepisami prawa,

5)       analiza gospodarki finansowej,

6)       dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

7)       dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,

 1. organizuje pracę sekcji finansowo-księgowych,

9)       określa zasady, według których mają być wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne Ośrodka prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,

 1. żąda od poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka udzielenia w formie pisemnej lub ustnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów do wyliczeń, będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
 2. żąda od poszczególnych komórek organizacyjnych Ośrodka usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów i wyliczeń będących źródłem informacji finansowej.

 

§ 37

1.   Objęcie stanowiska przez Zastępcę Dyrektora-Głównego Księgowego następuje protokolarnie. Protokół zdawczo-odbiorczy dotyczy funkcji głównego księgowego i sporządzany jest w co najmniej 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem dla zdającego, przyjmującego i Dyrektora Ośrodka.

      Protokół powinien określać:

 1. stan księgowości syntetycznej i analitycznej z wyszczególnieniem ostatnich zapisów w poszczególnych programach księgowych,
 2. stan dokumentów księgowych, dotyczących bieżącego okresu obrachunkowego oraz dokumentów zarchiwizowanych,
 3. stan sprawozdawczości finansowo-księgowej, obejmujący wyszczególnienie sprawozdań rocznych (bilansów) i sposób ich zabezpieczenia, jako dokumentów kategorii "A" - przeznaczonych do trwałego przechowywania, a także wyszczególnienie sporządzonych  sprawozdań miesięcznych z bieżącego okresu obrachunkowego,
 4. stan organizacyjny i prawidłowość funkcjonowania zakładowego systemu obiegu dokumentów,
 5. stan organizacyjny pionu finansowo-księgowego, z uwzględnieniem obsady personalnej w ramach opracowanego na piśmie podziału pracy między poszczególnymi pracownikami,
 6. wszystkich spraw, które wymagają załatwienia,
 7. inne akta i dokumenty wchodzące w zakres działania głównego księgowego.

2.   Zastępcy Dyrektora -Głównemu Księgowemu nie mogą być powierzone czynności polegające na wykonywaniu dyspozycji środkami majątkowymi, zwłaszcza funkcji kasjera i magazyniera.

 

§ 38

 1. Naczelna  Pielęgniarka kieruje pracą pielęgniarek i niższym personelem medycznym

      przy pomocy pielęgniarek koordynujących oraz innych pracowników zajmujących stanowiska równorzędne.

 

 1. Do zadań Naczelnej Pielęgniarki należy w szczególności:

 

 • nadzór nad poziomem  i organizacją pracy, stanem zdrowotnym oraz sprawami bytowymi podległego personelu,            
 • ocena współpracy komórek administracyjno-gospodarczych z komórkami działalności

            podstawowej,

 • uzgadnianie organizowania pracy podległego personelu w poszczególnych komórkach

            organizacyjnych z kierownikami tych komórek,

 • nadzorowanie przestrzegania przez podległy personel obowiązujących regulaminów

            pracy,

 • czuwanie nad należytym stanem sanitarno-higienicznym  pomieszczeń dla pacjentów,
 • dokonywanie systematycznych obchodów komórek działalności podstawowej ośrodka

            oraz udzielanie podległemu personelowi rad i wskazówek dotyczących jego pracy,

 • dokonywanie narad podległego personelu, w celu   omówienia spraw związanych

            z jego pracą,

 • organizowanie dokształcania podległego personelu,
 • przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka, w porozumieniu z właściwymi kierownikami

            komórek organizacyjnych opinii o pracownikach oraz wniosków o odznaczenie,

     awanse bądź ukaranie, a także wniosków o przyjęcie, zwolnienie lub zmianę przydziału pracy dla poszczególnych pracowników,

 • sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych oraz ustalanie zastępstw na okres

            urlopów i w razie nieobecności podległych pracowników,

 • czuwanie nad ścisłym wykonywaniem przez podległy personel poleceń wydawanych

            przez Dyrektora ośrodka i kierowników komórek organizacyjnych,

 • udział w opracowywaniu projektu planu finansowego.

 

 

§ 39

1.  Jeżeli Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Zastępcy Dyrektora - Głównego Księgowego rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora Ośrodka, z wyłączeniem spraw medycznych. W tych sprawach zastępuje Dyrektora wyznaczony przez niego lekarz.

2.  W przypadku nieobecności Dyrektora i Zastępcy Dyrektora – Głównego Księgowego Ośrodka kompetencje i zadania Dyrektora Ośrodka wykonuje wyznaczony przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora – Głównego Księgowego, kierownik jednostki organizacyjnej Ośrodka.

 

§ 40

1.   Dyrektor Ośrodka może w formie pisemnej upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych oraz innych pracowników Ośrodka do załatwiania określonych spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania poleceń służbowych.

2.  Ewidencję udzielonych upoważnień prowadzi Sekcja Służb Pracowniczych Ośrodka.

 

 

§ 41

1.  Przy Ośrodku działa  Rada Społeczna.

2.  Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Ośrodka.

3.  Skład Rady Społecznej i czas trwania jej kadencji określa Statut.

4.  Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

5.  Obradom Rady Społecznej przewodniczy jej przewodniczący.

      6.   Rada Społeczna wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.

 

Przyjmowanie interesantów

 

§ 42

1.   Interesanci przyjmowani są przez Dyrektora, jego zastępcę i pracowników codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

 

2.   Pracownicy winni obsługiwać interesantów bez zbędnej zwłoki, uprzejmie i szybko, udzielać im wyczerpujących wyjaśnień i załatwiać sprawy w sposób wnikliwy i bezstronny.

 

3.   Posłów na Sejm, Senatorów, radnych i przedstawicieli samorządów należy przyjmować w pierwszej kolejności.

 

4.   Informacje interesantom udzielane są ustnie. Na żądanie interesanta informacja winna być udzielona na piśmie, gdy przemawia za tym jego uzasadniony interes. Przepis ten nie narusza obowiązku udzielania informacji i wyjaśnień na piśmie, gdy wynika to z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

 

5.   Informacji można udzielać również telefonicznie, jednakże jeżeli treść dotyczy sprawy indywidualnej, informacji można udzielać wyłącznie wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że  telefonuje osobiście zainteresowany bądź jego pełnomocnik.

 

6.   Informacje udzielane interesantom nie mogą naruszać przepisów o ochronie tajemnicy państwowej, służbowej i zawodowej, oraz o ochronie danych osobowych.

 

 1. Organizowanie w Ośrodku narad, odpraw i konferencji z udziałem pracowników nie może utrudniać normalnego toku przyjmowania interesantów.

 

Organizacja narad

 

§ 43

1.   Narady, konferencje i spotkania, zwane dalej naradami, mogą być organizowane tylko w przypadkach, gdy uzasadnia to przedmiot sprawy, jej złożoność lub potrzeba uzgodnienia stanowisk większej liczby zainteresowanych.

 

2.   Narady z kierownikami komórek organizacyjnych Ośrodka organizuje Sekretariat.

 

3.   Narady powinny być starannie przygotowane i sprawnie przeprowadzone.

 

4.   Narada winna kończyć się konkretnymi ustaleniami i wnioskami, które mogą być przekazane adresatom bezpośrednio na naradzie w formie dyspozycji, bądź na piśmie
w ciągu 7 dni od daty narady.

 

5.   Nadzór nad wykonaniem ustaleń i wniosków z narad sprawują właściwi kierownicy komórek organizacyjnych Ośrodka.

 

6.   Obsługę organizacyjno - biurową narad zapewnia Sekcja Służb Pracowniczych.

 

7.   W zależności od potrzeby, kierownicy jednostek organizacyjnych organizują wewnętrzne narady z pracownikami. Narady te nie mogą zakłócać normalnego trybu pracy.
Z przeprowadzonych narad sporządza się protokoły.

 

Zasady wewnętrznej działalności kontrolnej Ośrodka

 

§ 44

1.   Celem zbadania i oceny sprawności, organizacji, celowości, rzetelności i legalności działania  Dyrektor organizuje system kontroli zarządczej w Ośrodka.

 

2.   Kontrole przeprowadza się w sposób planowy, w oparciu o Plan Kontroli Zarządczej określający nazwę komórki organizacyjnej podlegającej kontroli, tematykę, oraz zakres kontroli.  Plan kontroli ustala Dyrektor Ośrodka.

 

3.   Postępowanie kontrolne polega na ustaleniu faktów i zjawisk dotyczących działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej poprzez:

      1) sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,

      2) obserwacje bieżącego toku pracy,

      3) wizje lokalne i oględziny,

      4) rozmowy z pracownikami kontrolowanej komórki organizacyjnej Ośrodka, ich

         wyjaśnienia i oświadczenia pisemne,

      5) wysłuchanie uwag i ewentualnych skarg pacjentów,

      6) dokonywanie analiz porównawczych w stosunku do pożądanego wzorca.

 

4.   Kontrolujący, z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół, podpisywany przez kontrolującego i kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej Ośrodka. Protokół

 

 

 

      zatwierdza Dyrektor Ośrodka, który w razie istotnych uchybień kieruje wystąpienie pokontrolne.

5.   Ustalone zasady nie naruszają organizacji i zasad przeprowadzania kontroli
w medycznych komórkach organizacyjnych ośrodka i dokumentacji medycznej pacjentów, do kontroli których wyznacza się upoważnione osoby.

 

Zasady opracowywania projektów aktów prawnych

Dyrektora Ośrodka

§ 45

1.   Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia i polecenia służbowe.

2.   W formie zarządzeń wydawane są akty w sprawach organizacyjnych Ośrodka.

3.   Rejestry zarządzeń i poleceń służbowych Dyrektora prowadzi Sekretariat Ośrodka.

4.   Projekt wewnętrznego aktu prawnego opracowuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna.

5.   Projekt wewnętrznego aktu prawnego komórka organizacyjna uzgadnia z:

      1)   innymi zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi,

      2)   głównym księgowym Ośrodka, jeżeli dotyczy spraw mogących spowodować skutki        finansowe,

      3)   komórką organizacyjną Ośrodka zajmującą się sprawami organizacji wewnętrznej          Ośrodka, jeżeli dotyczy to spraw organizacji wewnętrznej.

6.   Projekt uzgodniony i zaopiniowany przez radcę prawnego Ośrodka przedkłada się do podpisu Dyrektorowi.

7.   Pracownicy zapoznają się z wewnętrznymi aktami prawnymi poprzez jeden z poniższych sposobów:

    -     dysk sieciowy, na którym zamieszczane są zarządzenia i polecenia Dyrektora kierowane do ogółu pracowników,

      -     wywieszenie  na tablicy informacyjnej,

      -     pisemne potwierdzenie odbioru przez Kierownika Działu, zobowiązanego do zapoznania podległych pracowników z treścią zarządzenia lub polecenia służbowego,

-      pisemne potwierdzenie odbioru przez pracowników, których bezpośrednio dotyczy zarządzenie lub polecenie służbowe.

8.   Nowozatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy składa pisemne oświadczenie
o zapoznaniu się z obowiązującymi w jednostce uregulowaniami wewnętrznymi
w zakresie: Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Wynagradzania, Kodeksu Etyki, przepisów dotyczących tajemnicy państwowej
i służbowej, strategii zwalczania nadużyć finansowych.”.

§ 46

1.   Postępowanie w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego reguluje ustawa z dnia 11.09.2019r. prawo zamówień publicznych.

2.   Kierownicy komórek organizacyjnych zgłaszają wnioski o dokonanie zamówień publicznych bezpośrednio do Dyrektora Ośrodka.

3.   Nadzór nad stosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych sprawuje Zastępca Dyrektora – Gł. Księgowy.

§ 47

Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w Ośrodku określa instrukcja kancelaryjna Ośrodka.

§ 48

Bezpośredni przełożeni pracowników zobowiązani są zapoznać pracowników przyjmowanych do pracy z postanowieniami niniejszego regulaminu.