Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za rok 2022

PDFRAPORT - WOMP.pdf (362,24KB)
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022 poz. 633 z póżn. zm.)

 

I.  Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

2. Adres:    ul.  Mikołaja Reja 2a,  47-220 Kędzierzyn-Koźle

3. Numer  telefonu, faksu  oraz adres poczty elektronicznej:

    Tel. 77 4837732,  Fax 77 4837732 w 102,  sekretariat@womp.opole.pl

4. Numer identyfikacyjny: REGON 000637921

5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000001890

6. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 01.11.1996r. nr 000000009478

 

II.  Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

 

            Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu
o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2022 rok przeprowadzono w oparciu
o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

Z uwagi na  dodatni wynik finansowy w roku 2022 wskaźniki zyskowności uzyskały wartości od 0,57% zyskowność aktywów do 0,14% zyskowność netto i zyskowność działalności operacyjnej.

Tabela zawiera wskaźniki dotyczące sytuacji finansowej za rok 2022 i przypisane im punkty

Jednostka uzyskała również korzystne wartości wskaźników płynności, zarówno bieżącej (1,47), jak i szybkiej (1,46). Za wskaźnik płynności szybkiej uzyskano maksymalną liczbę pkt.

Wysoką wartość uzyskały wskaźniki rotacji należności i zobowiązań. Jednostka nie ma problemów z regulowaniem należności. Średni czas uzyskania należności wyniósł 22 dni.

Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo, a średni czas wyniósł 8 dni.

Niskie wartości uzyskały wskaźniki zadłużenia ponieważ:

-           jednostka posiada wysokie rezerwy na świadczenia pracownicze, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,

-           jednostka posiada niski kapitał założycielski z uwagi na brak własnych nieruchomości,

-           jednostka posiada nie rozliczony ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych oraz zerowy fundusz zakładu.

W efekcie uzyskano wskaźnik zadłużenia aktywów w wysokości 68% oraz wskaźnik wypłacalności  w wysokości 4,40.

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie Sprawozdania Finansowego za rok 2022, przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 43 punkty, co stanowi 61,42% (w roku ubiegłym 67%) maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie są nastawione na uzyskanie zysku, a ich celem jest zabezpieczanie potrzeb zdrowotnych na danym terenie.

 

III.  Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

            Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2023-2025 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej.

SPZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na rok 2023 zaplanowano zerowy wynik finansowy.  Na lata 2024 i 2025 zaplanowano niewysokie ale dodatnie wyniki finansowe.

            Podstawą określenia prognozowanych przychodów i kosztów w roku 2023 jest Plan Finansowy oraz zawarte umowy. Z uwagi na normalizację sytuacji epidemicznej w roku 2023 założono wzrost przychodów od pracodawców o 18% w skali roku oraz 1% przychodów pozostałych (likwidacja Poradni Medycyny Tropikalnej i Medycyny Podróży). Przychody z NFZ wzrosną o 16% a dotacja Samorządu Województwa Opolskiego
o 8,57%.

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia raportu:

Województwo Opolskie- zadania medycyny pracy 3.800.000 zł - na rok 2023,

Narodowy Fundusz Zdrowia – AOS – 1.791.000 zł -  na rok 2023,

Narodowy Fundusz Zdrowia – POZ -  890.000 zł - na rok 2023,

Narodowy Fundusz Zdrowia – Rehabilitacja lecznicza – 608.000  zł - na rok 2023.

Do prognozy przychodów i kosztów na lata 2024-2025 przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

-     tempo wzrostu cen towarów i usług komercyjnych wyniesie  4,8% i 3,5%,

-     wzrost PKB     3% i 3,1%,

-     wzrost kosztów pracy 3,5%  i  3,5%.

Do prognozy przychodów na lata 2024-2025 przyjęto założenie, że zakres realizowanych usług finansowanych ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie dotychczasowe rodzaje świadczeń.

Prognozę przychodów w zakresie realizacji zadań medycyny pracy, finansowanych przez Samorząd Województwa zwiększono o planowany wskaźnik wzrostu PKB 3%
 w roku 2024 i 3,1% w roku 2025.

Prognozę przychodów ze świadczeń finansowanych przez NFZ zwiększono na lata 2024 i 2025 również o planowane wskaźniki wzrostu PKB o 3%  i 3,1% w kolejnych latach.

Zakładany wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach (rok do roku) wyniesie ok.:

2023 rok      883 tys.  zł

2024 rok      320 tys.  zł

2025 rok      282 tys.  zł

            Kwoty kosztów ujęte w prognozie stanowią koszty związane z realizacją umów
z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. Poziom kosztów wg rodzaju założono zgodnie z Planem Finansowym na rok 2023. W latach 2024 i 2025 zaplanowano wzrost kosztów na poziomie prognozowanych wskaźników inflacji. W zakresie wynagrodzeń
i ubezpieczeń społecznych prognoza w latach 2024 i 2025 zakłada wzrost o 3,5%
w każdym roku (planowany wzrost kosztów pracy).

Planowany wzrost kosztów rodzajowych w kolejnych latach (rok do roku) wyniesie ok.:

2023 rok     1.014 tys.  zł

2024 rok     307 tys. zł

2025 rok     294 tys. zł.

 

Obraz przedstawia tabelę podsumowującą wyniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej - prognoza ba lata 2023-2025

Obraz zawiera tabelę punktów ogółem za lata 2022-2025

Obraz zawiera wykres kolumnowy wskaźników za lata 2022-2025Obraz zawiera wykres kolumnowy sumy punktów uzyskanych za oceniane wskaźniki za lata 2022-2025 (prognoza)

IV.  Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową

 

  1. W obecnych warunkach prognozowanie sytuacji jednostki w okresie 3 lat obarczone jest dużym ryzykiem błędu, podobnie jak sytuacji makroekonomicznej. Znaczny poziom inflacji, ograniczenia związane z sytuacją gospodarczą może mieć większy niż założono wpływ na wyniki finansowe jednostki w najbliższych latach.
  2. Planowane odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje powrót obligatoryjnych badań profilaktycznych, co wpłynie na wzrost przychodów jednostki  z tego tytułu w roku 2023 i latach następnych.
  3. Zakładamy dalszą realizację usług na rzecz pacjentów podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym nie nastąpi istotna zmiana struktury organizacyjnej jednostki. Przychody z NFZ stanowią ok. 40% przychodów ze sprzedaży i skutki finansowe ich braku (lub zmniejszenia) byłyby dla jednostki bardzo niekorzystne.
  4. Zakładamy dalsze finansowanie przez płatnika publicznego podwyżek dla pracowników podmiotów leczniczych. Brak finansowania spowodowałby znaczną stratę jednostki.
  5. Wzrost minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych oraz znaczny wzrost cen energii, materiałów i usług powoduje dalszy wzrost kosztów rodzajowych.
  6. Braki kadry medycznej mogą spowodować trudności w realizacji kontraktu NFZ.