Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan Finansowy na rok 2023

Strona archiwalna

 

         
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a 47-220 Kędzierzyn-Koźle  
 
Plan finansowy na rok 2023 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
Wyszczególnienie Plan w PLN
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 8300000
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego 3800000
B Pozostałe przychody operacyjne,  w tym: 160000
Dotacje 10000
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego 10000
2 Dotacje z budżetu państwa 0
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie) 0
  Urząd Miasta - program profilaktyczny 0
C Przychody finansowe 0
RAZEM PRZYCHODY 8460000
D Koszty działalności operacyjnej 8460000
Amortyzacja 250000
II Zużycie materiałów i energii 300000
III Usługi obce 1400000
IV Podatki i opłaty 110000
V Wynagrodzenia 5345000
VI Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia prac.  1020000
VII Pozostałe koszty rodzajowe 35000
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
E Pozostałe koszty operacyjne 0
F Koszty finansowe 0
RAZEM KOSZTY 8460000
Wynik finansowy brutto 0
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego 0
WYNIK FINANSOWY NETTO 0
 
Wyszczególnienie Plan w PLN
WYDATKI INWESTYCYJNE  
Źródła finansowania inwestycji, w tym: 170000
I Środki własne 40000
II Kredyty i Pożyczki  
III Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego 130000
IV Środki europejskie 0
V Inne źródła (wymienić jakie)  
ŚRODKI  PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM  

 

NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZANIA, ŚRODKI PIENIĘŻNE w PLN 01.01.2023 31.12.2023
Należności ogółem (wartość bilansowa), w tym: 600000,00 600000,00
należności wymagalne 30000,00 15000,00
Zobowiązania ogółem (wartość bilansowa), w tym: 920000,00 900000,00
zobowiązania wymagalne 0,00 0,00
Środki pieniężne ogółem (wartość bilansowa) 880000,00 820000,00
STAN ZATRUDNIENIA (w etatach - do dwóch miejsc po przecinku)    
Liczba etatów 46,12 48,00
     
     
Główny Księgowy miejscowość , data Kierownik jednostki
  Kędzierzyn-Koźle,   
Bożena Wolińska  30.12.2022 Helena Kozłowska