Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursu na badanie uczniów-kierowców 2023 (NOWY)

PDFogłoszenie bad. uczniów-kierowców.pdf (319,49KB)
DOCXwzor-oferty- kierowcy 2023.docx (27,53KB)
PDFwzór umowy 2023.pdf (181,74KB)
PDFwzor-oferty- kierowcy 2023.pdf (204,95KB)
PDFszczegółowe warunki ofert 2023.pdf (149,71KB)

                                                                                               Kędzierzyn-Koźle, 19.05.2023r.

DONIS 4170/3/23

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mikołaja Reja 2A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle ogłasza postępowanie konkursowe na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Działając  w oparciu o przepisy:

art. 26, 26a, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
 (Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust 1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 2561 z późn. zm.),

 

ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących  działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej   na przeprowadzanie w okresie od 01.07.2023 do 15.12.2023 badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy
w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, jednocześnie dla których podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Konkurs ma na celu wyłonienie oferentów świadczących usługi w powyższym zakresie
 w powiatach województwa opolskiego:

1. opolski – 140 badań

2. brzeski – 13 badań

3. głubczycki – 6 badań

4. kędzierzyńsko-kozielski – 63 badania

5. kluczborski – 9 badań

6. krapkowicki – 8 badań

7. namysłowski – 5 badań

8. nyski – 110 badań

9. oleski – 26 badań

10. prudnicki – 20 badań

11. strzelecki – 50 badań

 

Razem 450 badań

Podstawa prawna wykonywanych badań:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich
     kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
     zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów
     zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. z 2019r. poz. 1651)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 30 maja 1996r.
     w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
     zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
     przewidzianych w Kodeksie pracy  ( tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 607)

3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz.U.
     z 2022r. poz. 437)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu prac
     wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac  (tekst
     jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1509)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu
    i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2022 r. poz. 1304
    z późn. zm.)

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji
     medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia
     i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010r. nr 149, poz.
     1002)

7. art. 26 - art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
     (Dz. U. z 2022r. poz. 633 z późn. zm.)

8.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021r. poz. 1082 z późn. zm.)

9. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2021r. poz. 1212
      z późn. zm)

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie badań lekarskich ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2022r. poz. 2503)

 

  • Konkurs ofert ma na celu wyłonienie oferentów posiadających uprawnienia do badań profilaktycznych oraz  uprawnienia do badań kandydatów na kierowców i kierowców.
  • Przewidywana liczba badań - 450.
  • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest świadczenie usług na terenie województwa opolskiego.
  • Czas obowiązywania umowy: umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania konkursowego, z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2023r. do 15.12.2023r.
  • Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu oraz stawianych wymogów zawarte są w dokumentacji  Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (wraz
    z formularzem oferty i projektem umowy), na stronie internetowej www.wompopole.biuletyn.info.pl
     

Oferty należy składać do dnia 02.06.2023r. do godz. 10.00. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu, ul. M. Reja 2a , pokój nr 403 – sekretariat, IV Piętro, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2023 na badania uczniów i jednocześnie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdami”.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia, w dniu  02.06.2023r.
o godz. 12.00. w Sali Konferencyjnej IV pietro.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WOMP: www.wompopole.biuletyn.info.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w ciągu 14 dni od terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania odwołań i protestów dotyczących konkursu ofert.