Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursu na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

PDFSWKO.pdf (1,15MB)
DOCZałączniki do SWKO-lekarze.doc (80,00KB)
DOCXZałącznik numer 4 wzór umowy.docx (31,89KB)
PDFOgłoszenie 2.pdf (795,33KB)
Nr AE/363/4/23                                                                    Kędzierzyn-Koźle dnia, 30.10.2023r.

 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Mikołaja Reja 2A  47-220 Kędzierzyn-Koźle

na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r  o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2023r poz. 991 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs ofert na

udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez lekarza w  dziedzinie:

  1. okulistyki,
  2. kardiologii,
  3. dermatologii,
  4. laryngologii,
  5. psychiatrii,
  6. medycyny rodzinnej,
  7. medycyny pracy

w siedzibie Udzielającego zamówienia, przy użyciu jego infrastruktury, w okresie od 01.01.2024r do 31.12.2025r.

kod CPV: nr 85121000-3 usługi medyczne

 

Oferty mogą składać oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniem konkursowym w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone w:

  1. ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r (Dz.U. z 2022r  poz. 2561 z późn. zm.),
  2. ustawie  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r (Dz.U. z 2023r. poz. 991 z późn. zm.).

            Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu oraz stawianych  wymogów zawarte są w dokumentacji Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (wraz z formularzem oferty i projektem umowy), które otrzymać można w siedzibie Udzielającego zamówienia pok. 403  (tel. 774837732 wewn.101) lub ze strony internetowej WOMP: www.wompopole.biuletyn.info.pl

Oferty należy składać do dnia 27.11.2023r, do godziny 10.00 w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a, pokój nr 403 – sekretariat, IV piętro, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie: „Oferta konkursowa – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 27.11.2023 r. o godz. 10.15.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WOMP: www.wompopole.biuletyn.info.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia
w ciągu 14 dni od terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania odwołań i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

                                                                                                           Dyrektor WOMP

                                                                                                           Helena Kozłowska