Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie konkursu na badania uczniów 2024

PDFwzor-oferty- zakres B kierowcy.pdf (217,70KB)
PDFwzor-oferty-zakres A uczniowie.pdf (218,90KB)
PDFwzór umowy 2024.pdf (180,70KB)
PDFSzczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf (741,59KB)
PDFOgłoszenie konkursu na badania uczniów 2024.pdf (333,38KB)
PDFZałacznik nr 1 do umowy.pdf (100,59KB)
PDFRaport o stanie zdrowia przebadanej młodzieży.pdf (95,16KB)
                                                                                               Kędzierzyn-Koźle, 16.02.2024r.

DONIS 4170/ 1/24

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mikołaja Reja 2A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle ogłasza postępowanie konkursowe na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

Działając w oparciu o przepisy:

art. 26 - art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023r. poz. 991 z późn. zm.) oraz Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 146)

ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących  działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

A. badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów z terenu województwa opolskiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, uregulowanych rozporządzeniem  Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. z 2019r. poz. 1651), (z wyłączeniem kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych).

B.  badań lekarskich uczniów dla których jednocześnie podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym

KOD CPV nr 85121000-3 usługi medyczne

w okresie od 02.04.2024r. do 13. 12.2024r.

Podstawy prawne wykonywanych badań:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich
     kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy
     zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów
     zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. z 2019r. poz. 1651)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 30 maja 1996r.
     w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
     zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
     przewidzianych w Kodeksie pracy  (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 607).

3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity Dz.U.
     z 2022r. poz. 437).

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023r. w sprawie wykazu prac
     wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
     (Dz.U. z 2023 poz. 1240).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu
    i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2022r. poz. 1304
    z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji
     medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia
     i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz.U. z 2010r. nr 149, poz.
     1002).

7. art. 26 - art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
     (Dz. U. z 2023r. poz. 991 z późn. zm.).

8.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.  z 2023r. poz. 900 z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023r. poz. 622
     z późn.zm).

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie badań lekarskich ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2022r. poz. 2503).
  • Konkurs ofert ma na celu wyłonienie oferentów posiadających uprawnienia do badań profilaktycznych oraz  uprawnienia do badań kandydatów na kierowców i kierowców.
  • Przewidywana liczba badań:               -zakres A - 4.100 badań (wg powiatów),

                                                                 -zakres B -    140 badań.

  • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest świadczenie usług na terenie województwa opolskiego.
  • Czas obowiązywania umowy:  02.04.2024r. - 13.12.2024r.
  • Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu oraz stawianych wymogów zawarte są w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (wraz z formularzami oferty i projektem umowy) zamieszczonych na stronie internetowej www.wompopole.biuletyn.info.pl

Oferty należy składać do dnia 04.03.2024r. do godz. 10.00. w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mikołaja Reja 2a, pokój nr 403 – sekretariat, IV Piętro, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert na badania uczniów 2024”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia, w dniu 04.03.2024r.
o godz. 12.00. w Sali Konferencyjnej IV piętro.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WOMP: www.wompopole.biuletyn.info.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia,
w ciągu 14 dni od terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania odwołań i protestów dotyczących konkursu ofert.