Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora WOMP

PDFoświadczenie dla kandydata -WOMP.pdf (164,20KB)
Zarząd Województwa Opolskiego
na podstawie Uchwały Nr 11492/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r.
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Mikołaja Reja 2a, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 r., poz. 991 ze zm.), ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 437), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021 r., poz. 430) oraz Regulamin Konkursu.
I. Wymagane kwalifikacje kandydata:
1)
wykształcenie wyższe - lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej,
2)
co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
3)
wiedza i doświadczenie, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
4)
brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
II. Wymagane dokumenty:
1)
podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2)
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym prawo wykonywania zawodu lekarza oraz dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, również na stanowisku kierowniczym, tj. świadectwa pracy w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie,
3)
życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
4)
inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
5)
informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
6)
oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7)
oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
8)
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Kandydaci winni składać dokumenty, w tym potwierdzające kwalifikacje zawodowe w oryginałach, bądź kopie poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może
być dokonane przez kandydata. Oryginały dokumentów należy przedstawić Komisji Konkursowej w dniu konkursu.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną poproszeni o przedstawienie Komisji Konkursowej własnej koncepcji pracy na stanowisku objętym konkursem.
III. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach, umieszczając na nich swoje imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego, z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu”, w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 15 marca 2024 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole (liczy się data wpływu do Urzędu).
Komisja rozpatrzy zgłoszone kandydatury w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opole, ul. Piastowska 14 w terminie do 90 dni od dnia upływu terminu zgłaszania kandydatów. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Ozimska 19 w Opolu – pok. 807 - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7:30 do 15:30. Na prośbę kandydata istnieje możliwość przesłania materiałów drogą elektroniczną. Przygotowane materiały są jednakowe dla każdego zgłoszonego kandydata. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem tel. (77) 444 55 23.
Aby wziąć udział w postępowaniu konkursowym należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty.