Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za rok 2023

PDFRaport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ za 2023r. (336,70KB)
 

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (Dz.U.2023 poz. 991 z póżn. zm.)

 

I.  Wybrane informacje o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

 

1.  Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:

     Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

2. Adres: ul. Mikołaja Reja 2a, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

3. Numer  telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej:

    Tel. 77 4837732,  Fax 77 4837732 w 102, sekretariat@womp.opole.pl

4. Numer identyfikacyjny: REGON 000637921

5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000001890

6. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 01.11.1996r. nr 000000009478

 

II.  Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy

 

            Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu
o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia.

Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017r. poz. 832).

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2023 rok przeprowadzono w oparciu
o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w/w rozporządzeniu.

Z uwagi na  dodatni wynik finansowy w roku 2023 wskaźniki zyskowności uzyskały wartości od 0,86% zyskowność aktywów do 0,18% zyskowność netto i zyskowność działalności operacyjnej.

 

 

 

 

 

Jednostka uzyskała również korzystne wartości wskaźników płynności, zarówno bieżącej (1,53), jak i szybkiej (1,52). Za wskaźniki płynności uzyskano maksymalną liczbę pkt.

Wysoką wartość uzyskały wskaźniki rotacji należności i zobowiązań. Jednostka nie ma problemów z regulowaniem należności. Średni czas uzyskania należności wyniósł 15 dni.

Wszystkie zobowiązania regulowane są terminowo, a średni czas wyniósł 3 dni.

Niskie wartości uzyskały wskaźniki zadłużenia ponieważ:

-           jednostka posiada wysokie rezerwy na świadczenia pracownicze, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,

-           jednostka posiada niski kapitał założycielski z uwagi na brak własnych nieruchomości,

-           jednostka posiada nierozliczony ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych oraz zerowy fundusz zakładu.

W efekcie uzyskano wskaźnik zadłużenia aktywów w wysokości 66% oraz wskaźnik wypłacalności  w wysokości 4,52.

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie Sprawozdania Finansowego za rok 2023, przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 47 punkty, co stanowi 67,14% (w roku ubiegłym 61,42%) maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i świadczy o stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie są nastawione na uzyskanie zysku, a ich celem jest zabezpieczanie potrzeb zdrowotnych na danym terenie.

 

III.  Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe

            Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2024-2026 rok została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej.

SPZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na rok 2024 zaplanowano zerowy wynik finansowy. Na lata 2025 i 2026 zaplanowano niewysokie ale dodatnie wyniki finansowe.

            Podstawą określenia prognozowanych przychodów i kosztów w roku 2024 jest Plan Finansowy oraz zawarte umowy. Z uwagi na normalizację sytuacji epidemicznej w roku 2024 zaplanowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 4,8%. Przychody z NFZ wzrosną o 8,2% a dotacja Samorządu Województwa Opolskiego pozostanie na poziomie roku 2023.

Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia raportu:

 1. Województwo Opolskie - zadania medycyny pracy 4.300.000 zł - na rok 2024,
 2. Narodowy Fundusz Zdrowia – AOS – 1.979.900 zł -  na rok 2024,
 3. Narodowy Fundusz Zdrowia – POZ -  1.023.185 zł - na rok 2024,
 4. Narodowy Fundusz Zdrowia – Rehabilitacja lecznicza – 737.087  zł - na rok 2024.

Do prognozy przychodów i kosztów na lata 2025-2026 przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

-     tempo wzrostu cen towarów i usług komercyjnych wyniesie  4,1% i 3,1%,

-     wzrost PKB     3,3% i 3%,

-     wzrost kosztów pracy 2,7%  i  2,7%.

Do prognozy przychodów na lata 2025-2026 przyjęto założenie, że zakres realizowanych usług finansowanych ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie dotychczasowe rodzaje świadczeń.

Prognozę przychodów w zakresie realizacji zadań medycyny pracy, finansowanych przez Samorząd Województwa zwiększono o planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń  pracowników działalności leczniczej wynoszący od lipca 2024r. -13% oraz wskaźnik PKB 3% w roku 2026.

Podobnie prognozę przychodów za świadczenia finansowane przez NFZ zwiększono na rok 2025 o planowany wzrostu wynagrodzeń  pracowników podmiotów leczniczych wynoszący od lipca 2024r. 13% oraz wskaźnik PKB 3% w roku 2026.

Zakładany wzrost przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach (rok do roku) wyniesie:

 • 2024 rok      436 tys.  zł
 • 2025 rok      1.147 tys.  zł
 • 2026 rok      327 tys.  zł.

W planach roku 2025 uwzględniono wzrost przychodów z NFZ i dotacji Samorządu Województwa Opolskiego na sfinansowanie ustawowych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników podmiotów leczniczych.

            Kwoty kosztów ujęte w prognozie stanowią koszty związane z realizacją umów
z płatnikiem publicznym oraz innych przychodów. Poziom kosztów wg rodzaju założono zgodnie z Planem Finansowym na rok 2024. W roku 2025 zaplanowano wzrost kosztów na poziomie ustawowego wzrostu wynagrodzeń 13% a w roku 2026 prognozowanego wskaźnika dynamiki wynagrodzeń wynoszącego 2,7%.

 

Planowany wzrost kosztów rodzajowych w kolejnych latach (rok do roku) wyniesie:

 • 2024 rok     150 tys.  zł
 • 2025 rok     763 tys. zł
 • 2026 rok     179 tys. zł.

W kosztach roku 2025 uwzględniono ustawowe podwyżki wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych.

 

 

Wykres sumy punktów za lata 2023-2026

 

 

Wykres ilości punktów za lata 2023-2026

 

IV.  Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową

 

 1. W obecnych warunkach prognozowanie sytuacji jednostki w okresie 3 lat obarczone jest dużym ryzykiem błędu, podobnie jak sytuacji makroekonomicznej. Znaczny poziom inflacji, ograniczenia związane z sytuacją gospodarczą może mieć większy niż założono wpływ na wyniki finansowe jednostki w najbliższych latach.

 

 1. Zakładamy dalszą realizację usług na rzecz pacjentów podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. W związku z tym nie nastąpi istotna zmiana struktury organizacyjnej jednostki. Przychody z NFZ stanowią ok. 40% przychodów ze sprzedaży i skutki finansowe ich braku (lub zmniejszenia) byłyby dla jednostki bardzo niekorzystne.

 

 1. Zakładamy dalsze finansowanie przez płatnika publicznego podwyżek dla pracowników podmiotów leczniczych. Brak finansowania spowodowałby znaczną stratę jednostki.

 

 1. Wzrost minimalnych wynagrodzeń pracowników medycznych oraz znaczny wzrost cen energii, materiałów i usług powoduje dalszy wzrost kosztów rodzajowych.

 

 1. Braki kadry medycznej mogą spowodować trudności w realizacji kontraktu NFZ.