Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan finansowy na rok 2024

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu
z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a
47-220 Kędzierzyn -Koźle
 
 
Plan finansowy na rok 2024
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
Wyszczególnienie Plan
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi  9 400 000,00   
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego  4 300 000,00   
B Pozostałe przychody operacyjne,  w tym:     300 000,00   
Dotacje                                        -     
1 Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego                                        -     
2 Dotacje z budżetu państwa                                        -     
3 Pozostałe dotacje (wymienić jakie)                                        -     
C Przychody finansowe                                        -     
RAZEM PRZYCHODY   9 700 000,00   
D Koszty działalności operacyjnej   9  700 000,00   
Amortyzacja       240 000,00   
II Zużycie materiałów i energii       350 000,00   
III Usługi obce    1 900 000,00   
IV Podatki i opłaty       150 000,00   
V Wynagrodzenia    5 870 000,00   
VI Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne świadczenia prac.     1 150 000,00   
VII Pozostałe koszty rodzajowe         40 000,00   
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                        -     
E Pozostałe koszty operacyjne                                        -     
F Koszty finansowe                                        -     
RAZEM KOSZTY    9 700 000,00   
Wynik finansowy brutto                  0,00     
Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego                                        -     
WYNIK FINANSOWY NETTO                  0,00
   
   
WYDATKI INWESTYCYJNE       308 000,00   
Źródła finansowania inwestycji, w tym:  
I Środki własne       132 000,00   
II Kredyty i Pożyczki  
III Dotacje z budżetu Województwa Opolskiego       176 000,00   
IV Środki europejskie  
V Inne źródła (wymienić jakie)  
ŚRODKI  PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM