Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

nowa podstrona, dodana 2009-02-18
 

 
 
Celem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy jest ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
 
 
 
                1)         Udzielanie konsultacji w zakresie patologii zawodowej i parazawodowej.
 
                2)         Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych.
 
3)         Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w ustawie Kodeks Pracy .
 
4)         Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza  
             zakładami opieki zdrowotnej .
 
5)         Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy , z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych
            przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.
 
                6)         Programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w ich realizacji .
 
               7)               Działalność profilaktyczna wynikająca z programów prozdrowotnych dotyczących zapobiegania i zwalczania  
                            określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez Ministra Zdrowia, Wojewodę i Sejmik   
                            Województwa Opolskiego.
 
               8)                 Prowadzenie rejestrów : lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne pracowników, pielęgniarek posiadających
                              kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy.
 
               9)                Prowadzenie wykazów :
      -         lekarzy oraz pielęgniarek wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce 
             służby medycyny pracy będącej zakładem opieki zdrowotnej oraz praktykujących indywidualnie.
 
             10)          Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób zawodowych
             i parazawodowych.
 
             11)          Udzielanie świadczeń zdrowotnych uzupełniających świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek
                             służby medycyny pracy.
 
            12)          Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi
                            oraz innych spraw  związanych z ochroną zdrowia pracujących.
 
13)          Współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a
                także z innymi podmiotami, których działalność wiąże się z ochroną zdrowia pracujących.
 
            14)        Opieka profilaktyczna nad pracującymi zakładów pracy objętych działalnością Ośrodka , na podstawie zawartych umów :
           *        przeprowadzanie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych i celowanych) pracowników
                     i   uczniów szkół przyzakładowych,
           *        przeprowadzanie oceny warunków pracy i zgłaszanie związanych z tym wniosków,
           *        wykonywanie czynnego poradnictwa, w szczególności w zakresie chorób zawodowych oraz w stosunku do młodocianych,    
                    inwalidów i chorych na choroby przewlekłe, a także w stosunku do innych osób wymagających szczególnej opieki    
                    zdrowotnej (nadzór nad pracą i zdrowiem kobiet ciężarnych),
           *       wprowadzanie w zakładach pracy programów promocji zdrowia ,
           *       systematyczna obserwacja i analiza stanu zdrowotnego,
           *       prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej oraz współdziałanie w rehabilitacji zawodowej, a także w doborze pracy
                   dla inwalidów .
 
            15)      Gromadzenie i analizowanie danych statystycznych dotyczących stopnia      narażenia zawodowego oraz stanu
                        zdrowotnego pracujących, celem       określenia potrzeb zdrowotnych i sterowania działalnością profilaktyczną.
 
            16)      Koordynacja zakupu sprzętu medycznego i ujednolicenie metod        diagnostycznych w zakresie medycyny pracy .
 
            17)      Udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych w zakresie podstawowej i  specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz    
                        wykonywanie zadań określonych w  przepisach szczegółowych, w tym w ustawach :
                        * o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
                        * o zwalczaniu gruźlicy , 
                        * o zwalczaniu chorób zakaźnych ,
                        * w dekrecie o zwalczaniu chorób wenerycznych ,
                        * o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ,
                        * o zapobieganiu narkomanii ,
                        * oraz zadań zleconych.
 
            18)      Organizowanie i prowadzenie działalności pozamedycznej związanej z         organizacją świadczeń zdrowotnych.
 
            19)      Prowadzenie spraw osobowych i socjalnych, działalności administracyjno- ekonomicznej, technicznej oraz budżetowo-
                        rachunkowej .
 
            20)          Zarząd Woj. Opolskiego może nałożyć na Ośrodek dodatkowe zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby
        systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.
 
21)             Przyjmowanie i gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w
              związku z likwidacją jednostki organizacyjnej tej służby.
 
22)             Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach i dokumentacji z kontroli    
               podstawowych jednostek służby medycyny pracy.
 
23)             Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
 
24)             Prowadzenie rejestru psychologów.
 
25)             Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych.
 
26)             Kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń stwierdzających istnienie, bądź brak 
               przeciwwskazań do kierowania pojazdami.
 
 

Podmiot udostępniający: WOMP
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Wolińska
Data wytworzenia: 2011-04-06
Metryczka
  • opublikowano:
    06-04-2011 13:49
    przez: Bożena Wolińska
Dane jednostki:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mikołaja Reja 2a
NIP: 749-15-51-479 REGON: 000637921
Numer konta: 56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 77 32
fax: 77 483 77 32
e-mail: sekretariatwomp@womp.opole.pl
strona www: wompopole.biuletyn.info.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×