Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na badania diagnostyczne

DOCSWKO badania diag.doc
DOCUmowa .doc
DOCZałącznik nr 1 laboratorium.doc
DOCZałącznik nr 1a laboratorium-gazometria.doc
DOCZałącznik nr 2- RTG.doc
DOCZałącznik nr 3 histop.doc
DOCZałącznik nr 4 OCT, GDX.doc

Nr AE/363/2/16                                                                                                                                                  Kędzierzyn-Koźle, 17.10.2016 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza postępowania konkursowe na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

            Konkursy ofert prowadzone są na podstawie art. 26, art. 26a oraz art.27  Ustawy o działalności leczniczej   z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.)  oraz art.140, art.141, art.146 ust.1, art.147, art. 148 ust. 1, art.149, art.150, art. 151 ust.1,2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust.1 i 2  ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz.U. z 2015 r. poz. 581  z późn. zm.)

 

            Przedmiotem konkursów jest wyłonienie podmiotów, którym zostaną udzielone zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2019r. w  zakresach:

badań diagnostycznych, w tym:

 1. badania laboratoryjne,

  1a)  badania laboratoryjne- równowaga kwasowo-zasadowa (gazometria),

 2. badania RTG,
 3. badania histopatologiczne,
 4. badania i zabiegi okulistyczne -  OCT, GDX, angiografia fluoresceinowa, USG oka, fotokoagulacja siatkówki, kapsulotomia, irydotomia)

  w siedzibach Przyjmujących zamówienia, przy użyciu ich infrastruktury.

Oferty mogą składać oferenci dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami, uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w zakresie objętym postępowaniami konkursowymi w rozumieniu obowiązujących przepisów i spełniający wymagania określone w:

 1. Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz.581 z późn. zm.),
 2. Ustawie  o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.),
 3. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej  z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn.zm.),
 4. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia  2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz.1729),

            Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu oraz stawianych  wymogów zawarte są w dokumentacji Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (wraz z formularzem oferty i projektem umowy), które otrzymać można w siedzibie Udzielającego zamówienia pok. 403  (tel. 77/4837732 wew.101) oraz na stronie internetowej www.wompopole.biuletyn.info.pl.

Oferty należy składać do dnia 07.10.2016r, godziny 11.00 w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu ul. M. Reja 2a, pokój nr 403 – sekretariat , IV piętro, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie: „Oferta konkursowa- badania”

Otwarcie ofert nastąpi  w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 07.11.2016 r. o godz.12.00.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej  WOMP : www.wompopole.biuletyn.info.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w ciągu 14 dni od terminu składania ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

Oferentom przysługuje możliwość składania odwołań i protestów dotyczących konkursu ofert.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 17-10-2016
  do 30-11-2016 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  17-10-2016
  przez: Bożena Wolińska
 • opublikowano:
  17-10-2016 08:47
  przez: Bożena Wolińska
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
  odwiedzin: 938
Dane jednostki:

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Mikołaja Reja 2a
NIP: 749-15-51-479 REGON: 000637921
Numer konta: 56 1020 3714 0000 4202 0007 6042

Dane kontaktowe:

tel.: 77 483 77 32
fax: 77 483 77 32
e-mail: sekretariatwomp@womp.opole.pl
strona www: wompopole.biuletyn.info.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×